Op omb a . Tuja lastna imena pišemo tako, kakor so v
tujih oblikah navadna, n. pr.
Sierra Nevada
(
slov.: Sneženo
pogorje),
Rio Grande
(
slov.: Velika reka),
Buenos Aires
(
slov.:
Dobre sape).
Glede pisave krajevnih imen, ki se imenujejo po kakem 5.
s v e t n i k u , pomni:
a)
Pridevek
šent
(
nastaliz lat. sanctus) se je spojil
lastnim imenom, tako
da tvori z njim e n o b e s e d o . Piše se
na dvojen način: ali v skrajšani obliki po tuje ali po domače
v celi obliki, n. pr.
Š t Vid
ali
Šentvid
;
pridevnik se piše v
celi obliki:
šentvidski (šentviški), š t Jan i
ali
Šentjanž
,
pridev­
nik :
šentjanški, š t Jernej
ali
Šentjernej
,
pridevnik:
šentjernejsku
Enako pišemo
Sveti
in
Sv.,
n. pr.
Sveti Lovrenc
(
na Dravskem
polju) ali
Sv. Lovrenc
,
pridevnik:
svetolovrenški.
b)
Pridevek
šent
se je vnekaterih imenih skrajšal in
ne smemo ločiti od lastnega imena, n pr.
Štanijel
(
iz: Šent
Danijel),
števerjan
,
štandrež, Šenpas
(
iz: Sanctus Bassus),
Šenčur
(
pri Kranju),
šenklavž
(
v Ljubljani; iz Šent Miklavž),
Šempeter, Šmartno
,
Šmarna gora, Šmarca, šmaver.
Pridevek
Sveti (Sv.)
in
Šent (St.)
je treba rabiti tako,
kakor se med ljudstvom govori, n. pr.
št. Vid
je nad Ljub-
ljano,
Sv. Vid
pa nad Cerknico;
Št.Jakob
je ob Savi,
Sv.Jakob
nad Škofjo Loko;
Smarjeta
je na Dolenjskem,
Sv. Marjeta
pod Ptujem.
2.
I m e n a ( n a s l o v i ) l i s t o v , k n j i g , s l o v s t v e n i h
i z d e l k o v , d r u š t e v , p o d j e t i j itd.; n pr.
Obrtni vestnik
(
list),
Dom in svet
,
Zlata doba
(
list),
Časopis za zgodovino in
narodopisje
(
list),
Cvet in sad
(
Jurčičeva povest),
Podobe iz sanj
(
Cankarjeva knjiga),
Čez plan
(
Župančičeva pesniška zbirka),
Muzejsko društvo za Slovenijo, Leonova družba
,
Družba sv. Mo­
horja
(
ali
Mohorjeva družba), Tiskovna zadruga
,
Narodna ti-
skarna
,
Zveza slovenskih zadrug
,
Rdeči križ
,
Jugoslovanska
akademija znanosti in umetnosti.
II.
Stalni pridevki,
ki se rabijo kot lastna imena, n. pr.
Duš
an Silni, Aleksander Zedinitelj, Peter Veliki Osvoboditelj,
Ludovlk Sveti
,
Ludovik Pobožni
,
Friderik s Praznim žepom.
r
Z malo pišemo n. pr.
Plinij st. (starejsi), Plinij ml. (mlajši).
IX