hvalevreden
Iliada
prizadevanju v.-škega žu­
pana so razdelili kosilo
(
prav: po prizadevanju ali:
na prizadevanje). Noga se
mu na hvalo širokim čev­
ljem (prav: zaradi širokih
čevljev) res ni razbolela;
hvalen, hvalna, -o
(
hva l-)
hvalevreden, -dna, -o — hvale
vreden; hvalevrednost, -i ž.
hvaleželjen = hvale željen,
-
ljna, -o; hvaleželjnost, -i ž.
hvalisati, -am, nezmerno hva­
lili; hvalisanje, -a s.; hva­
lisav, -a, -o
hvaliti (pog.
hva liu
, -
im; hva-
leč, -eča, -e; hvaljen, -ena,
-
o; hvaljenje, -a s.
hvalnica ž.
(
h v a l-)
-
ica manjšalna pripona za
osnove na -a: lipa: lipica;
krava: kravica; glava: gla-
vica itd.
ica ž., mlada kravica; icika;
božja icika — božji voiek
(
v olək)
ideal, -a m., vzor; idealen,
-
lna, -o, vzoren; idealizi­
rati, -am, lepše pokazati
kot je v resnici
ideja ž., misel, pojem; fixe
Idee: uprta misel
(
misəu)
identičen, -čna, -o, istoveten,
isti; identificirati, -am ,
istovetiti
idila ž., idiličen, -čna, -o
idiom, -a m., narečjie, poseb­
nost govora
idiot, -a m., bebec; idiotski,
-
a, -o; idiotstvo, -a s.
igelj, iglja m.; igeljc, -eljca
m.; jarmič
(
ig əljc)
igla ž.; iglavec, -vca m., igla­
sto drevo; igelnica
(-
gəl-)
ž. = : iglenjak, -a m., tok
za igle; iglen, -a, -o; igle-
na ušesa
igličevje, -a s., igle iglastih
dreves; iglasto drevje
ignorant, -anta m., nevednež;
ignoranca ž.
igo, ižesa m., jarem
igra ž.; igrski, -a, -o; igrske
hiše; igroželjen, -ljna, -o;
igroželjnost, -i ž.
igrati (pog.
igra t),
-
am;
igralski, -a, -o; igralen,
-
lna, -o; igralnica
(
aun-
in
( -
aln-)
ž.; igralec, -lca
(-
auca- )
m.; igrati na kla­
vir
igrc, -rca m. — igralec
ihta ž.; ihtav, -a, -o, n. pr.
ihtave narave; ihteti (pog.
ihtet),
-
im; ihtenje, -a s.
ikona ž.
Ikra ž., nav. množ. ikre;
ikrav, -a, -o; ikrast, -a, -o;
ikrn, -a, -o; ikmat, -a, -o;
ikrnica ž.; ikrnik, -a m.
il, -a m.
d l)
in ilo s.; ilov,
-
a, -o; ilovec, -vca m.; ilo­
vica ž.; ilovina ž.
ilegalen, -lna, -o, nezakonit
ilegiti men, -mna, -o, neza­
konski
Uiada, -e ž.
73