P R A V I
L A
O rabi velikih in malih črk
Samo velike črke uporab ljam o v slovesno n atisn jen ih napisih, 1
lepakih, oglasih, naslovih in spomenikih. Z roko pa pišemo dandanes
samp velike črk e le v kraticah, ki z začetnim i črkam i zaznam ujejp
ime ali naslov:
FLRJ
,
LRS
,
MLO
,
LŠM
,
KLO
,
AF2
ipd. D rugače
rabim o velike črke le posamič kot začetnice.
Z veliko začetnico se pišejo: 1. p rv e besede v stavku, 2. lastn a 2
imena, oseb, živali in stvari, 3. izrazi spoštovanja.
I. P rv e besede v stavku
P rv e besede v novem stavku za p i k o , v p r a š a j e m , k l i c a j e m
3
in d v o p i č j e m v premem govoru pišemo z veliko začetnico.
P ri n a v a j a n j u del s celotnim naslovom so nam s piko ločene
enote o k ra jša n i samostojni stavki in jih začenjamo z veliko črko:
Slovenska slovnica
.
Sestavil uredniški odbor. Odobrilo Ministrstvo za
prosveto LRS. Založila Državna založba Slovenije. V Ljubljani 1947.
P o m n i . Za vrstilnim i števniki, pisanim i s številkam i in piko,
pišemo v naslovih in v začetku stavka z m a l o začetnico:
4
.
šolska
naloga
,
5.
Člen ustave
,
3.
pregledana izdaja.
Za številkam i ali črkam i,
ki prislovno
(
prvič, drugič
,
tretjič
itd.) zaznam ujejo točke v razv rstitvi,
pišemo z m a l o , k ad a r so to le deli stavka p ri naštev an ju (n. pr.
n aštev an je v § 2), z v e l i k o začetnico pa, če zaradi preglednosti
postavljam o ta znam enja pred naslove (n. pr. v čitankah) ali pred
sam ostojne odstavke (gl. začetke v §§ 5 do 14).
K adar v p raša j ali klicaj sto jita v stavku namesto vejice, n ad a­
lju jem o za n jim a z malo črko:
Kaj? da bi mene kdo takole žalil!
Lej! torej je bledo njih cvetje v elo. A l' j ezero
,
ki na njega pokrajini
stojiš
,
m,
Črtomir! podoba tvoja?
Za dvopičjem pišemo z veliko začetnico le navedene celotne
stavke:
Vzdihoval sem v teh žalostnih dneh in neki gospod mi je rekel:
Manj besed
,
gospodje
,
in več dela!"
(
Cankar) Če je prem i govor
p retrg an sredi stavka, n ad alju jem o z malo začetnico:
Saj veš,“ začne
Smrekar
, „
da
te nisem še nikdar napak učil."
(
Jurčič)
11