II. Lastna imena
4
L astna im ena nam zaznam ujejo določene p o s a m e z n e osebe,
živali, k ra je ali stv ari:
Jože, Anton, Franc, Marija, Prešeren,
Ti t o ,
Zupančič
Čarec,
Luca, Volkun, Maroga
Litostroj, Ljubljana, Triglav,
Sara,
Slovenija, Jugoslavija, Mesec, Zemlja, Sonce
,
Venera (planeti) —
Partizan
(
društvo),
Galeb
(
ladja).
Imena, ki ne zaznam ujejo posameznih oseb, živali ali stvari,
am pak n jih v r s t o , so občna imena in se pišejo z m a l o začetnico:
delavec, pesnik, kmet, kovač, lončar
konj, serec,volk,
dimka, čada,
belka —
Časopis, vestnik, obzornik, novice, glasnik
,
zvon,
mladika, klasje,
mesto, gora, list, društvo, zveza
itd. Če so lastn a imena vzeta iz občnih
imen za poznam enovanje posameznih določenih oseb, živali, k ra je v
ali stvari, jih pišemo z veliko začetnico:
Dimka, Čada, Mureek
,
Volk.
Zato tud i pomensko ločimo:
Prebiram novice
in
Prebiram Novice,
k je r
imam v prvem p rim e ru v m islih novice v kakem listu, v drugem
p rim eru pa list z imenom Novice.
1.
O s e b n a i m e n a
5
a) O sebe im ajo danes navadno po dve imeni: osebno in rod­
binsko, im e in p r i i m e k . O be sta pravi lastn i imeni in se pišeta
z veliko začetnico:
France Prešeren
,
Ji?an
Cankar, Oton Zupančič, Blaž
Kocen, Slavko Osterc
itd.
6
b) Včasih si kdo nadene i z m i š l j e n o ime (psevdonim): TiJo,
Sperans, Dom en
,
Zamejski, Gorazd, Koseski, Planinski, Podlimbarski,
Aleksandrov
,
Pai?Je
Sedmak, Prežihov Vorane
itd. Tudi ta k a imena so
p rav a lastn a im ena in jih pišemo z v e l i k o začetnico.
7
c) O sebnim imenom dodajamo včasih p r i l a s t k e ; ko t stalni
p ridevek so sestavni del lastnega imena in se pišejo z v e l i k o za­
četnico:
Dušan Silni
,
Filip Makedonski, Aleksander Veliki, Ivan Grozni,
Ljudevit Posavski, Ludovik Sveti, Friderik Rdečebradec, Friderik s Praz­
nim žepom
itd. P rilastk i, ki jih im ajo im ena po k ra jih ali drugih
značilnostih, se pišejo z veliko črko, n. pr.
Janez Evangelist, Janez
Krstnik, Janez Zlatousti
,
Janez Nepomuk
,
Janez od Križa
,
Janez
Sveto-
kriški
itd.;
Frančišek Saleški, Franc Ksaver
itd. Sem spadajo tudi
plem iški p rila stk i:
dr. Janez Bleiweis pl. Trsteniški, Luein Andrej vitez
Ravnodolski, Globočnik Anton pl. Sorodolski.
Z m a l o začetnico pa p išem o 'tak e p rilastk e, ki niso lastn a imena,
m arveč le označitev poklica, časti, svetosti ipd.:
doktor (dr.), profesor
(
prof.), magister (mg.), inženir (inž.), arhitekt (arh.), plemeniti (p l),
oče (o.), p ater (p.), sveti (sv.), gospa (ga.), gospod (g.), tovariš, tovarieica
12