Am p ere — amper, liontgen
rentgen
(
aparat),
Ford,
ford
(
vrsta
avtomobila),
Ohm — ohm; Furlanka
furlanka
(
vrsta sekiric),
Tol­
minec
tolminec
(
vrsta noža),
liter vipavca
,
haložana
,
bizeljca
,
bordojca,
šampanjca,
j urče k (goba),
mariborčan
(
vlak).
14
i) S v o j i l n e p r i d e v n i k e od osebnih lastn ih imen na
-
ov -ova
-
ovo (~ev -eva -evo)
ali
An
-
ina
-
ino
pišemo z veliko začetnico:
Vod-
nikov, Čopovf Zupančičeva sedemdesetletnica, Breznikova slovnica
,
Škrab-
čev pravopis; Titova Jugoslavija
,
Sedmakov roman
,
Gorazdove pesmi,
Speransova knjiga; Jupitrove strele, Merkurjevo znamenje, Martovo polje,
Minervino svetišče
,
Marijina podoba, Jeričin nastop, Ne ž kina igra
,
Julijina
podoba; Mamonov krohot
,
Primorčeva žilavost
,
Tržačanova iznajdljivost
,
Koroščeva dobrodušnost
,
Ziljankina narodna noša; Lutrov nauk, Heglova
filozofija
,
Masarykovi učenci
,
Shakespearove tragedije
.
Sem g redo tudi samostalniško ra b lje n i p rid evn ik i m iz n jih
n are jen e izvedenke, ki pomenijo godove in p raznike, n. pr,
Jurjevo
,
Gregorjevo
,
Martinovo
,
Duhovo
itd.
P ri sestav ljen ih osebnih imenih se izogibamo pridevnikom in
si pomagamo z rodilnikom :
življenje Janeza Trdina
,
novi
roman Juša
Kozaka
,
predavanja Ivana Prijatelja.
Iz osebnili imen, ki so že sama n a sebi pjridevniki, ne moremo
delati novih p ridevn išk ih oblik; to v elja predvsem za im ena v §§
6
in 7. V teh p rim erih upo rabljam o rodilnik:
pesm i Koseskega, roman
Podlimbarskega, vlada Ivana Groznega, vojne Filipa Makedonskega,
pridige Janeza Svetokriškega, izbor Svetokriškega
itd. P rav tako upo­
rabljam o le rodilnik, k ad a r stavimo p red ime še naslov:
govor maršala
Tita, Poezije doktorja Prešerna, predavanja profesorja PrijateljaTrazprave
očeta Škrabca
.
P ri tu jih osebnih imenih na -or in -er:
Aleksandrov, Čehov,
Turgenjev, Gončarov
itd. uporabljam o rodilnik k ak o r Rusi, od koder
je teh imen največ:
pesmi Aleksandrova, novele Čehova, spisi Tur­
genjeva, dela Gončarova
itd. Gl. tudi §§ 27, 7 in 30 č.
P ridevnik i osebnih imen, ki niso svojilni, se pišejo z m a l o
začetnico:
cankarski, cankarjanski
,
mahničevski, hejglovski, k antovski,
shakespearski, voltairski, lutrski
ali
lutrovski, jupitrski
,
salomonski,
drakonski
,
marksističen, ziljanski
itd. Gl. §
11
.
2
.
K r a j e v n a i m e n a
15
a) K rajevn a l a s t n a imena zaznam ujejo določene posamezne
k raje , vode, gore, pok rajin e, celine, zvezde, svetovja in jih pišemo
z veliko začetnico:
Vrba, Laško
,
Celje
,
Savinja, Drava
,
Jadran, Triglav,
Pohorje, Slovenija, Koroško, Jugoslavija, Evropa, Danica, Zemlja, Sonce,
14