dvor
+nad čim); dvom dvoma m,
dvomba -e
ž,
dvom ljen je -a
s,
dvomen -mna -o, dvomnost -i
ž,
dvom ljivec -vca ra, dvom ljivka
-
e
ž
,
dvom ljivski -a -o, dvom ­
ljiv -iva -o, dvom ljivost -i
ž
dvor dvora m, na dvoru
in
dvoru;
dvorec -rca m, dvoren -rn a -o,
dvorski -a -o
dvo rana -e
ž:
vhod v ~ o , okna
v ~ i
dvorišče -a s, dvoriščen -ščna -o:
~ i vhod, razgled, ~ a stran
e
m neskl.
1
.
črka
:
mali e, veliki
E,
2
.
glas v glasovni lestvici:
e-mol, E -dur, 3.
medm.
e
kaže
nevoljo
:
e , pusti me! e
za ustav­
ljanje konj
eben -a
m bot.,
ebenov -a -o, ebe-
novec -vca m, ebenovina -e
ž
ebonit -a ra, eboniten -tna -o
ebulioskop -a ra
fiz., kem.
ed en
edn.
1
.
eden — en m eno s,
2.
e nega, 3. e nemu, 4. e nega —
e n eno, 5. p ri enem,
6
.
z e nim;
e na -e -i -o p ri -i z -o; ran. e ni
ene e n a, e n i h
. . .
se rabi le pri
množinsicih samostalnikih:
Imel
je dvoje čevlje, e n i so bili še
čisto novi. e n a v ra ta so držala
n a hodnik, e na n a stopnice, ena
p a na verando. P reštel sem v i­
lice in opazil, da ene m anjkajo .
e den
rabimo le samostalno
,
e n e n a -o
pa pridevno kot pravi
števnik, če je poudarjen:
e n cvet
ne nared i pom ladi. e na se tebi
je ž e lja spolnila. G rob se za
grobom vrsti, e d e n med njim i
še ni b ilke zelene rodil. —
Na­
mesto
p rv i -e — drug i -e
lahko
uporabljamo tudi:
e den, eni, ene :
Oba sta k riv a: e d e n , k e r je
dražil, d r u g i , k e r je udaril.
dvo riti -im, dvori -ite! dvoril -a
-
o, d v o rjen je -a
s
d v o rjan -a na m, d v o rjan k a -e i,
d v o rjanski -a -o, d v o rja nik -a
m,
d v o rja n k a -e i, d v o rja niški
-
a -o, dvorn ik -a ra, dvorn ica -e
a, dvorniški -a -o, p rid v orn ik
-
a m, p rid v orn ica -e
ž,
p rid v or-
niški -a
-
o
d žam ija -e
ž turška molilnica
,
dža -
m ijski -a -o
džan r -a ra
nevernik
džungla -e
ž
,
džu ngelski -a -o
[-
gəl-]:
~ a p o k rajin a
E
E n i so dejali, da je siromak,
d r u g i , da je skopuh. E n i so
zbežali v gozd, e n i p a so se
postavili v bran. —
Če en
ena
-
o
ni poudarjen, rabimo namesto
njega nedoločne zaimke alt pa
ga popolnoma opustimo, ker že
ednina pove itevilo:
D al mu je
d in a r (+en dinar). Za tisočak
(
+za en tisočak) se že n ek aj
dobi. Recimo k a k o (+e no) p a ­
metno. Vsaka pesem je le n e ­
k a j časa (+en čas) lepa. Vče­
ra j je b ila p ri nas n e k a (+ena)
ženska.
Napačna pa je tudi ra­
ba nedol. zaimka
n e k i
namesto
štev.:
N apletel je zvezo z n e ­
k im izmed n jih
(
prav: z
enim
izmed n jih
ali:
z nekom );
v se­
stavi:
e naindvajset, en ain tn d e-
set; e naindvajse ti -a -o, ena-
in tr ideseti -a -o
eden edena ra
raj
,
edenski -a -o
ed icija -e
ž izdaja knjig
,
vrednost­
nih papirjev;
edicijsk i -a -o
ed ik t -a ra
razglas
,
odredba
,
odlok,
ukaz
,
edik ten -tn a -o
edin -a -o: ~ i sin, edinec -nca ra,
edi nček -čka ra, edi nica -e
ž
,
ed ink a -e
ž,
edinost -i
ž
,
edin-
stvo -a
s,
edinstven -a -o
[-
stvən-],
172