fabrika
e tu da -e
ž glasbena vaja
*
etui -ja
m tok, tulec
e va -e
ž os. i.,
e vin -a -o: ~ a hči
ev aku a cija -e
ž izpraznitev, od­
stranitev,
evakuacijsk i -a -o,
ev ak u irati -am
evalvacija -e
ž določitev vrednosti,
evalvirati -am
evangelij -a m, evangeljski -a -o,
evangelist -a
m ,
evangelistov-
ski -a -o, evangeličan -a n a m,
evangeliča nski -a -o, evange-
lista r -ja
m knjiga z nedelj­
skim i evangeliji
evaporacija -e
ž izparivanje,
eva-
po racijsk i -a -o: ~ i postopek,
ev apo rirati -am, ev aporiran je
-
a
s
Evboja -e
ž kr. i. grš. otoka
,
ev-
b ojsk i -a -o: Evbojsko m orje
*
even tua len -lna -o
[-
ln-] more­
biten
, *
ev en tu alnost -i
[ -
ln-] ž
morebitnost
,
+eventuelen -lna -o
e v erest -a
m kr. i. najvišje gore
v Himalaji
evfem izem -zma m
m ilejši izraz
namesto ostrega
,
evfem ističen
-
čna -o
evfonija -e
ž blagoglasje, ubranost
,
evfoničen -čna -o
e v fra t -a
m kr. i. reke v Prednji
Aziji
e vgen -a
m os. i.,
e vgenov -a -o
evgen ika -e
z nauk o fizičnem iz­
boljšanju ljudi in živali
,
rasna
higiena
,
evgenik -a
m kdor se
ukvarja z evgeniko,
evgeničen
-
čna -o
ev h a ristija -e
ž
,
evharističen
-
čna -o
evidenca -e
ž razvid:
imeti v ~ i;
evide nten -tna -o
razviden
,
evi-
denčen -čna -o
kar je v razvidu,
očiten
evkaliptu s -a
m bot.,
evkaliptusov
-
a -o: ~ i bonboni
Evklid -a
m l. i. grš. učenjaka,
začetnika geometrije,
Evklidov
-
a -o: ~ zakon
Evmenide Evmenid
ž mn. boginje
maščevanja
evnu h -a
m skopljenec, varuh žen
v Orientu,
evnu ški -a -o
evolu cija -e
ž razvoj,
evolucijski
-
a -o, evolucionizem -zma
m,
evolucionist -a
m,
evolucioni­
stičen -čna -o; evoluira ti -am
E vra zija -e
ž skupno ime za Ev­
ropo in Azijo kot eno celino,
E v ra z ijec -jca m, e v ra zijski -a -o
Ev ridik a -e
ž Orfejeva žena,
Evri-
dikin -a -o
Evripid
in
E vripides -da
m os. i.
grš. dramatika
,
Evripidov -a -o
Evropa -e
ž,
Evropejec -jca
m,
E v rop ejk a -e
ž,
evropski -a -o,
evropeizirati -am, evropeiza cija
-
e
ž;
Indoevropejec -jca
m,
indo­
evropski -a -o
Ezop -a
m,
Ezopov -a -o
ezote ričen -čna -o
skrivnosten, kar
je samo za izbrance
f
[
ef] m neslcl.
1
.
ime črke:
veliki
F, z malim f, do f sem napisal;
2
.
ime glasu in note v glas.:
F-
du r, f-mol, zapoj f, začni p ri f!
F a bij -a m
starorimski državnik
,
F ab ijec -jca m
član Fabijevega
rodu
.
fab ijec -jca m
somišlje­
nik Fabijev;
F a b ijan -a
m os. i.
fab rik a -e
ž tovarna,
fab rišk i -a -o
tovarniški,
fabričan -a
m,
fa bri-
čanka -e
ž tovarniški delavec
(-
vka),
fa b rik a nt -a
m tovarnar,
fa b rik a t -a m
tovarniški izdelek
,
fab ricirati -am
izdelovati, izde­
lati
,
pejorativno: na debelo
,
na
hitrico in površno izdelovati
;
fa-
b ric ira n je -a s, fa b rik acija -e
ž
izdelovanje,
fab rik ac ijsk i -a -o
181