III. Spoštovanje
24
V znam enje spoštovanja se pišejo z veliko začetnico:
i . osebni in svojilni z a i m k i v pism ih:
Vi, Vas, Vam, Ti, Tebe,
Te, Vaš, T voj
;
toda:
zate, nate, pote, predte
itd.;
2
.
občna imena, k ad a r se n an ašajo n a določenega dosto jan stve­
n ik a ali ustanovo, p a ime izpustimo ali ga ok rajšam o :
množice so
navdušeno pozdravljale Maršala
(
namesto:
maršala Tita). Ves narod je
razumel pomen Fronte
(
namesto:
Osvobodilne fronte). Pozdravljam Vašo
Ekscelenco
(
naslov za poslanike tu jih držav).
O domačih lastnih imenih
25
Domača lastn a im ena pogosto nim ajo kn jižn e oblike, m arveč
se v izgovoru, pisavi in rab i rav n ajo po k raje v n em n arečju . Zato
imamo za isto osnovo včasih več oblik:
Poljane — Poljane, Radeee
(
pri Zidanem mostu) —
Rateče
(
pri K ran jsk i gori) —
Reteče
(
pri
Škofji Loki),
S ejanci
(
pri Ormožu) —
Sevnica
(
ob Savi),
Prevc
Preac
Prelec, Mišja — Misel, Premrl
Premru
Premrov
itd.
P ri p reg ib a n ju in rab i lastn ih imen moramo upoštevati k rajev n o
ljudsko osnovo
(
Mišja,
rod.
Mišja, Premruja
itd.).
26
A. Domača k ra je v n a im ena so moškega, ženskega ali sredn jeg a
spola v ednini ali množini:
Bled, Bohinj, Maribor, Radgona, Bukovica,
Lokev, Celje, Polje, Laško
,
Krško, Selo, Brdo; Železniki, Beltinci, Kotlje,
Braslovie
,
Domiale, Sela, Brda, S elca.
M arsikdaj pisava k ra je v n ih imen
še ni u sta lje n a in določena; tako bi m orali pisati
Dramlja
(
pri Celju),
iz Dramlje, v Dramljo, v Dramlji
(
ne:
Dramlje Dramelj)
ipd.
P ri pisavi in rab i k raje v n ih imen moramo paziti:
1
.
ali je m n o ž i n s k o ali e d n i n s k o , zlasti p ri imenih na -
e :
a)
Brežice, iz Brežic, v Brežicah; Begunje, iz Begunj, v Begunjah;
Poljane, iz Poljan, v Poljanah
(
nad Škofjo Loko);
Poljane, s Poljan,
na Poljanah
(
pri Št. Vidu);
Domžale, iz Domžal, v Domžalah; Lašče,
iz Lašč, v Laečah; Ruše, iz Ruš, v Rušah; Borovlje, iz Borovelj, v Borov-
Ijah; Cerklje, iz Cerkelj
ali
iz Cerkljan, v Cerkljah; Gorje, iz Gorij
ali
iz Gorjan, v Gorjah
;
b)
Zagorje, iz Zagorja, v Zagorju
(
ob Savi);
Celje, iz Celja, v Celju;
Dobrepolje, v Dobrepolju, iz Dobrepolja; Gradišče, z Gradišča, na Gra­
dišču; Šmarje, iz Šmarja, v Šmarju ; Mozirje, iz Mozirja, v Mozirju;
Dovje, z Dovjega, na Dovjem; K ozje, iz K ozjega, v Kozjem; Grosuplje,
z Grosupljega, na Grosupljem; Želimlje, iz Želimljega, v 2elim ljem;
Trebnje, iz Trebnjega, v Trebnjem; Orlje
(
pri L jub ljan i),
z Orljega,
na Orljem
(
ne:
na Orljah);
18