igo
i
m neskl. ime črke:
mali i, v eliki
I; i-jevski -a -o: ~ e osnove
i
vez. in, tudi, celo
:
i ti bi šel;
i
i
tako
kakor
i medm . nevolje, razburjenja:
i,
k a j pa delaš! i no! i-a !
oslov­
sko riganje
Ibe r ija -e
ž kr. i. Pirenejskega
polotoka
,
ib ersk i -a -o: Ib e rski
polotok; Ibe r -a
m,
Ib e rec -rca
m,
Ib e rk a -e
ž,
ibe rščina -e
ž
ibis -a
m afriška štorklja,
ibisov
-
a -o
Ibsen -a
[
ib-] m os. i. norv. pi­
satelja,
Ibsenov -a -o: ~ a d ra ­
ma, ibsenovski -a -o: ~ a dra-
m atska tehn ika, ibsenovka -e
ž
drama po Ibsenovem vzoru
ica -e
ž mlada kravica
,
icek icka
m teliček
,
icika -e
i:
božja
icika
božji volek
ide id
ž mn. 13. ali 15. dan v
mesecu po starorimskem kole­
darju:
m arčeve ide
15.
marec
id eal
[-
al]
-
a
m vzor
,
id ea len
-
lna -o
[ -
ln-] vzoren
(
+id eelen):
~ človek; idea lnost -i
[ -
ln-] ž
,
id ealizirati -am
lepše pokazati
,
kot je v resnici;
idealist -a m,
idealistk a -e
ž,
idealizem -zma
m, idealističen -čna -o: ~ a fi­
lozofija
ideja -e
ž misel, pojem;
fiksna
id e ja
uprta misel;
idejen -jna
-
o: ~ i svet; ideolog -a
m,
ideo­
log ija -e
i,
ideološki -a -o
identičen -čna -o
isti, istoveten
,
identičnost -i
ž,
id e n tite ta -e
ž,
id e n tificira ti -am
istovetiti
,
id en tifik a c ija -e
ž
ideogram -a
m,
ideografija -e
ž
,
ideogra fski -a -o
id ila -e
ž
1.
podoba iz preprostega
življenja
,
2
.
pesnitev o takem živ­
ljenju,
idiličen -čna -o: ~ i k ra ­
ji, ~ o živ ljen je; idiličnost -i
ž ,
id ilski -a -o
[ -
ls-],
idilika -e
ž
I
idio-
v sestavi:
id io latrija -e
ž
samooboževanje,
idiopla zma -e
e bot., zool.,
id io sink razija -e
i
preobčutljivost za nekatere draž­
ljaje
,
id io sink ra tičen -čna -o
idiom -a
m govor, posebnost go­
vora,
idioma tičen -čna -o, idio-
ma tik a -e
ž
idiot -a
m bebec,
idiotka -e
ž
,
idiotski -a -o, id iotstvo -a
s,
idiotizem -zma
m
1.
neumnost
,
2.
neknjiževni, narečni izraz,
id iotikon -a
m narečni slovar,
id io tija -e
ž bebavost
idol
[-61]
-
a
m malik,
ido lo latrija
-
e ž —
id o la trija -e
i maliko­
valstvo
igalk a -e
[-
lk-] e volčin bot.
ig elj ig lja
m,
igeljc -a
[-
galj-] m
jarmič
ig la -e i,
rod. mn.
igel
[-
al]:
la sna
~ , n ap rsn a
~ magnetnica,
iglica -e
ž in
iglica -e
ž,
igla r
-
ja
m =
igličar -ja
m,
igla r-
nica -e
ž tovarna za igle,
igla r-
ski -a -o, iglavec -vca
m,
iglast
-
a -o: ~ o drevo, igelnica -e
[-
gal-] ž =
ig le n jak -a
m lok
za igle,
igla t -a ta -o
poln igel
,
iglen -a -o: ~ a ušesa, igličast
-
a -o: ~ a je žica, igličevje -a
s
=
igličje -a
s igle iglastih dre­
ves, iglasto drevje
,
iglokožec
-
žca
m
Igna cij -a
m,
Ignacijev -a -o,
Na ce -ta
m,
Na cetov -a -o, lg-
na cija -e
i ,
Ignacijin -a -o, ig-
n a c ija nski -a -o: ~ a metoda,
ig n a cijanec -nca
m
ignora n t -a n ta
m nevednež
,
igno-
r a nca -e i,ig n o rantstvo -a
s
nevednost,
igno ra ntski -a -o
igno rirati -am
namenoma prezreti,
prezirati
,
ig n o riran je -a
s
igo iže sa
s jarem,
igesarica -e
ž
verižica
,
ki veže igo na oje
227