V
splošni jezikovni rabi ne smemo p risiljeno sloveniti imen,
k ak o r
Frankobrod, i nomost
,
Monakovo
ipd.; rabimo tu jo obliko
Frank­
furt, Innsbruck, Munchen.
2
.
Slovanska lastn a imena se rav n a jo po n asledn jih p rav ilih : 30
a) n e k a te ra b o l j z n a n a lastn a im ena pišemo po slovenskem
izgovoru:
Praga
(
č. P raha),
Varšava
(
polj. W arszawa),
Čenstohova
(
polj.
Czestochowa) ipd.;
b) c i r i l i c o prepisujem o v l a t i n i c o ; za s r b s k e cirilske črk e
jem ljem o u strezna zn am enja iz h r v a t s k e g a pravopisa:
Karadžić,
Čačak, Šabac, Bakoviča
ali
Djakovica
,
Đ
ordevič
ali
Djordjević
itd.; pri
p rep isov an ju b o l g a r s k e cirilice opuščamo nem i b n a koncu besed:
Plovdiv
,
Vazov
,
Pleven, Belogradcik
,
Gerov, Elin-Pelin
itd.; iz r u s k e
cirilice p repisujem o tiste znake, ki jih naš jezik v latinici nima,
z n ajb ližjim i ustreznim i črkam i:
Saltikov-Ščedrin
,
Černišev, Černiševski
(
v ruščini
y
= bi
Saltykov-ščedrin
,
Černyšev
itd.), pač p a v ečk rat
pišemo
Krylov
;
m ehčan ja ne pišemo zm eraj: Lenin,
Lermontov, Leskov,
Balmont
,
Belinski, Arhangelsk,
toda:
Turgenjev, Gogolj, Koljcov
,
bakin, Dalj
ipd.; zev zapiramo z j:
Gribojedov, Andrejev
,
Dostojevski,
Buslajev
(
rusko: -oe-, -ee-, -ae-) ipd.; obrazila p rilag ajam o domačim:
-
ij v -i, -skij v -ski, -
y j
v -i:
Gorki, Belinski, Budenni
[
budjoni];
Čehov
,
Gonearov
itd.; tudi izgovor imen močno približujem o domačemu;
c) z l a t i n i c o p isana imena obdrže izvirni pravopis in izgovor:
Mickietcicz
[
m ickjevič],
Przybyszewski
[
pšibišeyski],
Kossak-Szczucka
[
kosak-ščucka],
Rzeszow
[
žešuu],
Slowacki Juljusz
[
swova cki j u ljuš],
Glowacki
[
gwova cki].
Osw iecim
[
osvje ncim],
Zdzislaw Dobički
[
zdziswau
dembicki],
Dqbrowska Marja
[
dombrouska]; namesto po ljskeg a i p i­
šemo ž:
Žeromski, Lodž
[
wu dž] itd.;
Smichov
,
Litomerice
[-
mje ržice],
Šafarik
[-
ržik], Čecft
Svatopluk, Macha, Dobrovskij, čelakovsky, Palacky,
Božena Nemcova
ipd.;
Č) slovanska lastn a imena sklanjam o po zgledu slovenskih:
PuŠkin -a -u
-
om,
Puškinov -a -o; K aradžić -a -u -em, K aradžićev
-
a -o;
Sienkiewicz
[
sjenk jevič] -a -m -em,
Sienkiewiczev
-
a -o;
Šamac Šamca,
Kragujevac -ved, kragujevški -a -o;
im ena na
-
oj ( Tolstoj
,
Trubeckoj)
in na -or -er
(
Čehov, Gribojedov, Turgenjev)
sklanjam o k ak o r p rav e
samostalnike:
Tolstoja -u, Čehova
,
Turgenjeva
itd.; češka imena na
-
cky (Vrhlicky)
in -
sky (Dobrovsky)),
p o ljsk a na -
cki (Krasicki)
in -ski
(
Krasiuski),
ru sk a na -ski
(
Musorgski)
sklanjam o k ak o r slovensko ime
Koseski -ega: Palackega -emu, Dobrovskega -emu, Krasickega -emu,
Krasinskega -emu, Belinskega -emu;
p ri tak ih imenih rabimo rodilnik
namesto svojilnega p rid evn ik a:
načrti Palackega, slovnica Dobrovskega,
dela Krasickega, kritika Belinskega, romani Aksakova,
itd., gl. S 14. Tako
23