pišemo in p regibljem o tudi naslove in zložena imena, n. pr.:
Litera-
turnaja gazHa piše
,
v Literaturni gazeti beremo; Jasnaja P o lana je
znana vsemu svetu, v Jasni Poljani je živel in delal Tolstoj;
če bi
p reg ib a n je preveč oddaljilo ime od izvirne oblike, ostane ime ne-
sklonljivo, n. pr.:
Novoje vremja prinaša
,
iz Novoje vremja povzemamo.
31
3.
S taroklasična (grška in latinska) imena pišemo v slovenski
obliki, sklanjam o pa jih po osnovi v grškem ali latinskem jeziku.
P ri tem so se uv eljav ila n asledn ja p rav ila:
a) če im ajo v vseh sklonih i s t o o s n o v o k ako r v imenoval­
niku, jih sklanjam o po zgledu slovenskih prim erov:
Korint -a
-
m,
korintski -a -o; Troja -e -i, trojanski -a -o; Tebe Teb
-
am
,
lebanski
-
a
-
o;
Delfi -fov -om7 delfski -a -o; Antigona
-
e
-
i,
Antigonin -a -o; Medeja
-
e -i,
Medejin
-
a
-
o;
Levktra -ter -trom
s mn.,
levktrski;
b) če imajo v odvisnih sklonih d r u g a č n o o s n o v o k ak o r v
imenovalniku, pridržim o v odvisnih sklonih tu jo osnovo:
K sr nofon
-
onta., K senofontov
-
a
-
o; Anakreon
-
onta, A nakreontov -a -o; A :as
Ajanta
-
u, Ajantov -a -o; Kato Katona -u, Kalonov
-
a
-
o; Sapfo Sapfe -i,
Sapfin -a. -o; Argo a rge -i
itd.;
c) p ri s p l o š n o znanih imenih odpahujem o tu ja obrazila tudi
v im enovalniku:
Ahil
(
lat. Achilles, gr. Achilleus)
Ahila -u, Ahilov
-
a -o; Odisej
(
gr. Odysseus) -
eja -u , Odisejev -a -o; Sokrat
(
gr. Sokra tes)
-
a-u,
Sokratov -a -o; Damoklej -a -u, Damoklejev -a-o; Leonida
(
gr. Leo-
nidas)
-
de
in -
da
,
Leonidov -a -o; Horac
-
a
ali
Horacij -a
(
lat. Horatius),
Ovid ra
ali
Ovidij
-
a
(
lat. Ovidius),
Vergil -a
ali
Vergilij
-
a
itd.
P ri n e k a t e r i h imenih rabimo v im enovalniku tu jo ali domačo
osnovo in obrazilo:
a rtemis
ali
A rtemida, Palas
ali
Palada, Ceres
ali
Cerera -e
-
rin, Venus
ali
Venera -e
-
rini Cicero
ali
Ciceron -a -onov
,
Perikles
ali
Periklej, Temistokles
ali
Tem istoklei
,
Evripides
ali
Evripid
-
ida Evripidov -a -o, Tacit
ali
Tacitus Tacita Tacitov -a -o
itd.
P ri imenih, ki se rab ijo r e d k o ali samo s t r o k o v n o , ostane
im enovalnik v izvirni obliki:
Perdikas
(
gr. P e rd ikkas)
-
ke
in -
ka
,
Perdikov
-
a -o; Lahes Laheta -u, Lahetov
-
a -o; A naksarhos -ha, A na-
ksarhov a-
o;
Anaksimenes
-
na
itd.
Moška imena na
-
a
sklanjam o k ako r slov. moška imena na -a
Matija, L uka: Numa -e
ali
-
a, -i
ali -
u
,
Numov
-
a
-
o;
Leonida -e
ali -a,
-
t ali
-
u, Leonidov
-
a -o itd.
32
4.
Romanska, germ anska, ang leška lastn a imena in im ena iž
tistih j e z i k o v , k i u p o r a b l j a j o l a t i n i c o , pišemo v im enoval­
n iku v nesp rem en jen i obliki, izgovarjam o p a po približnem izgovoru
tištega jezika.
24