jabolko
izvrsten -tna -o, izvrstnost -i
i
izv ršiti -im, izvrši -itel izvršil
-
ila -o, izvrše n -ena -o, izvrši­
tev -tve
ž, tu d i:
zvršiti, -im,
zvrŠitev -tve ž,
a samo:
izvršba
-
e
i,
izvršen -šna -o, izvr šnost
-
i
i,
izvršilen -lna -o
[ -
ln-]:
~ a oblast = izvršna oblast;
izvršitelj -a
m,
izvršnik -a m,
izv ršljiv -iva -o, izv ršljivo st -i
z;
izvrševati -u jem , izvrševa n je
-
a
s,
izvrševalen -lna -o
[-
ln- ] :
~ i organ, izvrševalec -lca
[-
au-]
m, izvrševalk a -e
[-
au-] ž
iz v rtati -am, iz v rtan je -a s, iz-
v rta n ina -e ž, iz v rta č -a
m
,
iz-
vir tk i -ov
m mn.
izvzeti izvzamem, izvzemi -ite!
izvzemši, izvzel -a -o, izvzet -a
-
o, izvzete k -tk a
m t
izvze tje
-
a
s [ povsod: izuz-]
izza
predi, z rod. na vpr. od kod?
od kdaj?:
gleda ~ vogla, sonce
sveti ~ oblaka, ~ tiste noči
ni več zd rav ;
napačno na vpr.
kje? kod ? kdaj?:
sk riv al se je
+izza vogla
za voglom
,
sonce
je bilo +izza ob laka
za obla­
kom ,
+izza m okre pom ladi je
prišlo suho p o le tje
za mokro
pomladjo
izzobčati -am, izzobčan -a -o
izzva ti izzovem, izzovi -ite! iz-
zva l -a la -o, ižzva n -a -o, izziv
-
a
m ;
izzivati -am, izzivanje -a
s, izziva len -lna -o
[ -
ln-],
izzi-
va lnost -i
[ -
ln-] i,
izziva lec -lca
[-
le-] m =
izzivač -a
m,
izzi-
v a ški -a -o, izziva štvo -a
s
izžagati -am, izža gan -a -o, iz-
ža ganje -a
s;
izžagova ti -u jem ,
izžagova l -a la -o, izžagova n je
-
a s, izžagova len -lna -o
[ -
ln-],
izžagova lec -lca
[-
au-] m
izža re ti -im, izža ri -ite! izžare l
-
ela -o: ~ a toplota; izžarevati
-
am, izžarev an je -a s
izžariti -im, izža ri -ite! izža ril
-
ila -o, iz ža rje n -e na -o
in
iz-
ža rje n -a -o; izžaritev -tve
e
,
izžarilen -lna -o
[ -
ln-],
izžaril-
nost -i
[ -
ln-] ž;
izža rja ti -am,
izža rjen o st -i
ž;
iz ža rje v a ti
-
u jem , izža rje v a l -ala -o, iz-
ž a rje v a n je -a
s
izžeti -žmem
in
-
žamem, izžel -a
-
o, izžet -a -o, izžetost -i
i ;
izžema ti -am, izžem an je -a
s,
izžemalec -lca
[-
au-] m,
izže-
m alk a -e
[-
au-] ž,
izžema len
-
lna -o
[ -
ln-]:
~ a politika
izžga ti -žgem, izžgi -ite! izžgal
-
a -o, izžga n -a -o, izžigati -am,
izžig an je -a s, izžigalec -lca
[-
le-] m
,
izžigal e n -lna-o
[ -
ln-] :
~ a metoda
izžleb iti -im: steb er ~
kanelirati,
izžleb ljen -a -o
izžrebati -am, izž reban -a -o
izžreti -žrem, izžri -ite! izžfl -r la
-
o, izžr t -a -o, izžrtje -a
s
izžvižga ti -am, izžvižgan -a -o,
izžvižg an je -a s
j
[
ali
j e] m neskl.:
m ali j,
z velikim J
[
ali
j e]
j a
in
ja
[
nasl.] prisl.:
1.
da,
2
.
vendar:
sa j sem ~ rekel, p a
~ ne; 3.
le, neki:
ja k je p a =
le kje pa?
ja k d a j =
kdaj neki?
4.
p a j a za gotovo pridi! a j a ,
že vem, a ja, k a j še! no j a ,
če je tako ...; ja no, p a n ik a r
(
v ljudski govorici)
ja b la n a -e
ž
,
jablan -i
i,
iabla-
nov -a -o, j ab lanica -e
i ,
j abla-
novina -e i = j ablovina -e ž
j abolko -a
[-
ou-]
s: Adamovo ~
v grlu;
Ja bolček -čka m, j abol-
čece -a
[-
čəc-] s,
j abolčen -Čna
255
J