juzina
j užina -e
ž opoldanski obed
,
kosilo
,
j užinati -am
k ositi
j užiti -i se, j u žen je -a
s,
ju ž išče
-
a
s,
j u žnik -a
m
,
ju ž n ja k -a
m
,
ju ž n ja ški -a -o;
g l.
jug
K
k
[
ali
k a] m ne sk l:
mali k,
ve liki K, od k do p, začne se
z malim k
k
[
k, pred zvenečimi zaporniki g
,
pred nezvenečimi h] p re d i z
daj.; pred
k
in
g
se piše
h: h
koncu, h godu;
kaže
,
kam je
kaj namerjeno
,
obrnjeno: a) v
kraju:
k hiši je p rišel, k Sv. Vi­
du iti, voziti h gozdu;
b) v
času:
bilo je k božiču, k pu ­
stu, k praznikom je p rišel do­
mov;
c) v načinu:
k slabemu
nagnjen, h koncu gre
(
pojema),
k srcu si jem ati (gnati) k aj, k
srcu mu gre; +k prvemu, +k
drugem u
prvič
,
drugič itd.;
+k
sreči
na srečo; č) k predmetu:
k m ateri se vrni! k luči se
obrni! k hudi u ri se ravna, k
škodi se je p rid ru ž ila še sra ­
mota; iti +k počitku
počivat
,
leči +k počitku
spat
,
počivat
,
iti +k nogam
peš
,
k pam eti
p riti
spametovati se
,
+k sebi
p riti
zavedeti se
k a b a la -e
ž judovski skrivnostni
nauk
,
spletkarjenje
,
spletke
,
ko
-
varstvo
k a b a ret -a m, k a b a reten -tna -o:
~ a p red stav a; k a b a re tist -a m,
k a b a re tistka -e
ž
k abel
[-
əl]
-
bla m: električni,
brzojavni, telefonski, arm irani,
zemeljski, m orski
kablovod
-
oda m, k ablog ram -a m, kab li-
rati -am, k ab li ra n je -a
s
k abel
[-
əu]
-
bla
m škaf g l
kebel
k ab in a -e
ž soba na ladji;
kop al­
na kabina, telefonska k ab ina
južno-
v sestavi:
južnoslova nski -a
-
o, južnoam e riški -a -o; južno-
vzhodnik -a m, ~ vzhoden -dria
-
o; južnozahodnik -a m, ~ z a ­
hoden -dna -o
k ab in et -a m, k ab in eten -tna -o:
~ o pismo, ~ i m inister, ~ a p i­
sarn a
k ab rio let -a
m vrsta vozila
,
avto­
mobila
k aca ti -am
mazati
,
k aca j -ajte!
k aca l -a la -o, n ak aca n -a -o,
k aca n je -a s, kaca v -a va -o
k a ča -e
2
,
k a č k a ča m, k a čji
-
a -e, kačon -a m, k aču r -ja
m,
k ačjak -a
m kačji pastir,
k aoar
-
ja m, k a čast -a -o, k a čec -čca
m, k ačica -e
2
,
kačela -e
i ribi
podobna žival
,
k a čnica -e
ž i . je­
gulja,
2
.
neka rastlina
,
k ačnik
-
a
m bot
.
k ačiti -im
dražiti
,
razburjati
,
ostriti,
k ačenje -a s, k a č ljiv -iva
k ad -i ž, v k a di, k a d ica -e
Ž
in
k a dca -e
2
,
kad ička -e
2
,
k ad ar
-
ja
m sodar za kadi
k a d a r
prisl.,
k ad a r k oli
ali
k ad ar-
k oli- k a d ar si bodi
prisl.
k ad a v er -v ra
m truplo
,
mrhovin
jfl,
k ad a v erin -a
m neki strup
k ad enca -e
i,
k ad enčen -čna -o,
k a d enčnost -i
2
,
kadencir a ti
-
am, kad en cira n je -a
s
'
k a d er -d ra
m:
delavski k a dri,
strokovni k a dri, k adrovec -vca
m,
k a drski -a -o: ~ i rok, k a-
drovski -a -o: ~ a po litik a -
k ad et -a
m vojaški gojenec
,
ka-
deten -tn a -o, k adetn ica
k ad e tski -a -o
k a di -ja
m (muslimanski) sodnik
k a dijev -a -o
k ad iti -im, k a di -ite! k ad il -a -o,
k a jen je -a s, k a ja -e
ž
,
kadilec
-
lca
[-
uc-
in
-
le-]
m, k ad ilk a -e