Wallaceov -a
-
o [wolis -a, wolisou -ova -o],
Coleridge -gea, Coleridgeov
-
a -o
(
ko lridž -a -ou ],
Lesage -gea, Lesageov -a
-
o [ləsa ž -a -oul ipd.;
c)
p i š e m o v samoglasniški skupini:
Poe Poeja, Poejev -a
-
o
[
po p oja, p ojeu -eva -o],
Andree -eeja, -eejev
-
a -o jandre -ja, -je u
-
eva, -o),
Coppee
-
eeja, Coppeejev -a
-
o [kope -ja, -jeu -jeva -o],
Merimee -eeja, Merimeejev -a
-
o [merime -ja, -jeu -jev a -o],
Bour-
daloue -oueja, -ouejev -a -o
[
burdalu -ja, -jeu -jev a -o],
Defoe Defoeja,
Defoejev -a
-
o [defo -ja, defoje u -eva -o],
Crusoe -oeja, Crusoejev
[
kru so -ja, -jeu],
Mackenzie -zieja, -ziejev
[
meke nzi -ja, -jeu].
34
B. Imena na n ep o u d arjen i samoglasnik.
a) Imena, ki se kon ču jejo n a n epoud arjen i
-
a
v pismu in iz­
govoru, se p reg ib ljejo po zgledu slovenskih imen n a
-
a,
ženskih in
moških:
Ortega
m -
ga
ali
-
ge, -gu
ali
-
gi
itd.,
Ortegov -a
-
o [orte ga
-
ga -ge, -gou];
Ancona -e
ž,
anconski
-
a -o [ankon-];
Foggia -gie z
[
fodža -e],
Bologna
-
e
ž,
bolonjski -a -o
[-
o n j-],
Upsala -le
ž,
upsalski
-
a -o, Jena
-
e
ž,
j enski -a -o, Fulda -e
ž,
fuldski
-
a -o; Barcelona -e
ž,
barcelonski-a-o, Valencia-e
ž,
valencijski -a -o, Sevilla-e
ž,
seviljski
ild.
b) K adar se tu je lastno ime kon ču je v pismu in govoru na
n epoud arjen i
-
e (-a
,
-
o)
ali -t
(-
y),
pišemo p re d samoglasnikom v
obrazilu -j-:
Goethe -theja, Goethejev -a -o; Fichte
-
ja, Fichtejev
-
o -o;
Heine -eja,
Heinejev -a -o
[
ha jn e -ja, -jeu -jev a -o];
Croce Croceja
,
Crocejev
[
kroče -ja, jeu];
Dante -ja, -jev; Godolo
-
oja, godolojski;
Satald
-
aja, -ajev; Hardy
-
yja, -yjev; Galsworthy
-
yja
, -
yjev [galsworsi
-
ija, -ije u ];
Percy
-
yja
, -
yjev -a
-
o; Manzoni -nija -jeu
[
mandzo ni -ija
-
ije u ];
Machiavelli -ija, -ijev
[
m akjaveli -ija, -ijeu];
Marconi -ija, -ijev
[
markoni -ja, -jeul,
Bari -ija, barijski
[
ba r-],
Coventry -yja, coventryjski
[
koven tri -ija, -ijski],
Potoffi -ija,
-
ijev, Viipuri -ija, viipurijski
itd.
Rom anska občna in ro jstn a imena n a -e se siklanjajo po
slov. moških p rim erih :
breve breva, konklave konklava, cicerone -ona
[
čičero ne -ona],
San Michele -ela
[
san m ik ele -ela],
Giuseppe -eppa
[
džuzepe -epa]; tako včasih tudi večzložna la stn a imena:
Pordenone
-
ona
[
pordeno ne -ona],
Belvedere -era
[
belvede re -e ra] ipd.
Če se samoglasniška skup in a piše na koncu z -i ali
-
y,
ne
pišemo -j-:
Broadway -waya, broadwayski
[
brodw ej -weja, -wejski],
Macaulay
-
aya, Macaulayev -a -o
[
mekoli -ija, -ijeu] itd- To pravilo
v e lja tudi za p rim e r pou d ark a na končni samoglasniški skupini:
Cambrai -aia, cambratski -a -o
[
kambre -b re ja, kam brejski],
Barbey -eya,
Barbeyev -a -o
fbarbe -eja , -ejeul,
Bloy Bloya, Bloyev -a
-
o [blwa -a ja).
c) Imena, ki se kon ču jejo na n epoud arjen i -o, so moškega spola;
v odvisnih sklonih odp ah u jejo tn je obrazilo -o in prevzem ajo slo­
v enska obrazila:
Tasso Tassa
,
Tassov
-
a
-
o
[
ta s-],
Caruso
-
so, Carusov
26