glasniško skupino, k e r odloča izgovor:
Bordeaux
bordeauxski
[
bordo — -ojski],
Montreux
montreuxski
[
montre — m ontrejski),
Chamonix — chamonixski
[
šamoni — -ijski],
Lisieux
lisieuxski
[
lizje — liz jejski) ipd. N ek atere bolj znane p ridevn ik e pišemo k a r
fonetično:
versajski, marsejski
ipd.; gl. še § 33.
D. S estav ljena imena.
37
Iz dveh ali več besed s e s t a v l j e n a tu ja im ena čutimo kot
en pojem in jih preg ib ljem o samo v zadnjem sestavnem delu:
C
ampo
[
k am -]
Formio, iz Campo Formia, v Campo Formiu, campo-
form ijski; Monte Carlo
[
monte k a rlo ],
iz Monte Carla, v Monte Carlu,
montecarlski; Mont Blanc, z Mont Blanca, na Mont Blancu, moniblaniki
[
monb la n -an a -a nu, -an šk i];
Aix-les-Bains, v Aix-les-Bainsu
,
aixles-
bainski
[
eksleben -enu, -e nski];
Sainte-Beuve
,
Sainte-Beuva, Sainte-
Beuvov
-
a -o,
saintbeuvski
[
se n tb ev -va, -vou. -u sk i]:
Sully-Prudhomme
-
homma, Sully-Prudhommov
-
a o,
sullyprudhomski
(
su li p r udom -uma,
-
omski];
Leconte de Lisle, Leconte de Lista, Leconte de Listov
-
a -o,
lecont edelislski
[
ləkont də lil -a, ləkon t də lilou -ova, ləkontdəlilski);
Pic d Aneto
,
Pic dA n eta
,
picdanetski
[
pikdane to -ta, -etski];
Sierra
Nevada, Sierra Nevade, sierranevadski
[
sjeran ev a da -e, -a dski); Jerez
de la
Frontera -re, jerezdelafronterski
[
he resd elafron te ra -re, -erski];
Rio de
Janeiro -ra, riodejaneirski
[
riodehanejro -ra, -ejrsk i];
Buenos
Aires,
iz
Buenos Airesa, v Buenos A iresu, buenosaireški
[
bwenosa jres
-
a -škij;
Menendez
[-
es]
Pidal, o Menendez Pidalu, Menendez Pidalova
slovnica; Vera Cruz,
iz Vera
Cruza, v Vera Cruzu
[
krus-],
veracruški;
New Orleans
,
iz
New Orleansa
,
neworleanški
[
n juorlinz -nza, -nški];
San
Francisco, iz San Francisca, sanfrancišk i
[
san fran sisko -ka, -siški];
New York, iz New
Yorka, newyorški
[
n ju jork -ka, - jorški]; Salt Lake
City, iz Salt Lake
Cityja, saltlakecityski
[
soltleksi ti -ija, -ijskij itd.
E. Imenom rek, ki so ženskega spola, pa se kon čujejo na nemi 38
-
e
ali n a soglasnik, že v im enovalniku dodajamo slovensko o b ra­
zilo
-
a: Seina -e
-
i,
seinski -a
-
o [se na -e -i, se nski],
Loira
-
e,
loirski
[
lwa ra -e, hva rski],
Garonna
-
e,
garonski
[
garona -e, -onski],
Marna
-
e,
marnski
[
ma r-],
Mosella
-
e,
moselski
[
moze la -e, -ze lski],
Saona
-
e,
saonski
'[
son a -e, sonskij,
Somma
-
e,
somski
[
soma -e, somskij,
Wesera
-
e, uoeserski
[
veze ra -e, -skij,
Taubera -e, -erski, Saala -e, saalski
[
sa l-],
Mulda -e, mulds ki; Warta -te, uartski
itd.
Imena rek moškega spola se rav n a jo po p ravilih za druga
k ra je v n a imena:
Ebro Ebra, ebrski
-
a -o, Tajo -ja, tajski
[
taho -ha,
ta jski],
Guadalquivir -a, guadalquivirski
[
gwada lk iv ir -a, -irsk i] itd.
29