39
F. Imen časnikov, ustanov ipd. navadno ne sklanjam o, k ad a r
jih upo rabljam o v tu ji obliki:
Humanite
[
umanite ]
piše, v Humanite
beremo, urednik Ce-soir
[
səswa r ],
član Academie Frangaise
[
akadem i
fra n sez),
v Academie Frangaise, profesor na College de France
[
kolež
də fr a ns],
igrajo v Comedie Frangaise
[
komedi fran sez],
na Trinity
College v Oxfordu
[
triniti kolidž]; pač p a sk lanjam o
Sorbonne
kot
domače ime
Sorbona
-
e
(
pariška univerza).
Tudi n ek a te ra druga, našemu glasovnemu u stro ju posebno tu ja
imena, rabimo b rez sk la n je :
Karlsruhe, v Karlsruhe, iz Karlsruhe
[-
ru ej,
Spaa, iz Spaa, v Spaa, pri Lago Maggiore, iz Santa Fe
itd.
40
G. T u ja im ena ženskih oseb pišemo po splošnih p rav ilih za
tu ja imena, p regibljem o jih p a k ak o r domača ženska imena. V ime­
novalniku jih pišemo po tu jem jeziku, v end ar nam je n. pr. obrazilo
-
e
(
Charlotte, Beatrice, Inge
ipd.) enakovredno našemu ženskemu
obrazilu
-
a,
k ak o r ga včasih tudi pišemo; po tem zgledu se ravn ajo
tudi v odvisnih sklonih:
Charlotte,
poleg
Charlotta- te -ti, Charlottin-a -o
[
šarlot -ota -e -i, -in],
Beatrice -ce
-
ci, Beatricin
-
o
-
o
[
beatriče -če -či,
-
čin],
Inge -ge
-
gi, Ingin.
Tako sk lanjam o tudi germ anska imena, ki se
končujejo na soglasnik:
Sigrid Stgride -di,
-
din
[
Sigrid -e -i, -in],
Ruth
Ruthe -i, Ruthin
[
ru t], v domači obliki
Ruta -e
ipd.
P riim ke tu jih ženskih oseb sk lanjam o k ak o r domača ženska
im ena z obrazilom
-
ova
v odvisnih sklonih:
gospa Curie, gospe Curie-
jeve, gospe Curiejevi, gospo Curiejevo
ali
Curie, pri gospe Curiejevi
,
z gospo Curiejevo
[
kuri -jeve itd.];
Madame de Stael, Madame de
Siaelove, z Madame de S ta lo v o
[
madam də sta l -sta love itd.];
Mme.
Sevigne, Mme
.
Sevignejeve
[
madam sev in je -ejeve];
Ada Negri, Ade
Negrijeve
[
negri];
Grazia Deledda, Grazie Deledde
[
gracija d eleda];
Sigrid Undset, Sigride Undsetove
[
undset];
Selma Lagerlof, Selme Lager-
lofo ve
;
Ricarda Huch, Ricarde Huchove
[
rika rd a huh];
Clara Viebig,
Clare Viebigove
[
kla ra fibig];
Handel-Mazzetti, Handel-Mazzettijeve
[
han-
delmaceti],
Droste-H
u
lshof, Droste-Hulshofove
,
Sarah Bernhardt, Sarah
Bernhardtove
[
sara b e rn a r -a rove]. Tako sklanjam o tudi imena Slo­
venk s tu jim imenom, n. pr.:
Lili Novy
,
Lili Novyjeve
itd. V rab i je
tudi
gospe Curie, Ade Negri, Sigride Undset, Ricarde Huch
itd.
41
5.
Im ena iz izvenevropskih jezikov, ki se ne pišejo z latinico
in jih om ikani narodi pišejo vsak s svojim pravopisom , pišemo tudi
mi fonetično po približnem izgovoru in jih p r egibljemo po zgledu
d rugih tu jih lastn ih imen:
Peking Pekinga, pekinški -a -o; Nanking -a,
nankinihi; Delhi -ija, delhijski
-
a -o; Singapur -a, singapurski -a -o;
Kalkuta
kalkutski
-
a -o; Gandi -ija, Gandijev -a -o; Pandit Nehru,
30