lagota
i [ el] m neskl.:
m ali 1, veliki L,
z velikim L
[
el]
zaznamujemo
rim sko številko 50, z malim 1
[
el]
b rez p ike ok rajšu jem o li­
ter, s piko (1.) pa leto
Laba -e
ž l. i. reke:
po Lobi n a ­
vzgor; labski -a -o:
bregovi
lab ial
[-
al]
-
a
m ustničnik
,
labi-
a len -lna -o
[ -
ln-] ustničen
,
la-
bializirati -am
z zaokroženimi
ustnicami izgovarjati
,
lab ializi-
ran -a -o: ~ glas, labializira n je
-
a
s
;
lab ioden ta l -a
m ustnično-
zobni glas
,
lab ioden ta len -lna
-
o
[ -
ln-];
labiovela r -a m, la-
biovela ren -rn a -o
lab ilen -lna -o
[ -
ln-] opotečen
-
čna, nestalen, omahljiv, nestano­
viten;
labilnost -i
ž opotečnost,
nestalnost, omahljivost
la b irin t -a
m blodnjak
,
la b irint-
ski -a -o
labod -a m, labod ji -a -e: ~ i
spev, ~ a pesem = labodnica
-
e
ž;
Iabodica -e
ž
,
lab odič -a m
la bo ra -e
ž m in
.
vrsta kamna, spl.
posoda:
~ m leka; lab o rast -a
-
o: ~ a tla, ~ kam en; labo rn at
-
a -o: ~ svet;
gl. tudi
lapor
la b o ra to rij -a
m delavnica,
labo­
ra to rijsk i -a -o: ~ e v aje; labo-
r a nt -a
m laboratorijski pomoč­
nik,
Laborantfi ki -a -o
Labo t -a
m kr. i. na Koroškem
,
Labotska dolina -e -e
ž,
Labot-
nica -e
ž ime reke
la b ra d or -a
m min. vrsta živca,
posebno tisti s severnoam. pol­
otoka Labradora;
la b ra d o rit -a
m;
la b ra d orsk i -a -o
Lacedemon
gl.
Lakedemon
la čen -čna -o: ~ k ruh a, hvale;
lačnost -i
ž,
la čnež -a m; la čne
la čen
[-
čən] ž mn. lakotnice;
la čniti -im
povzročati lakoto:
ta
voda la čni; lačn jen je -a
s
Ladinec -nca
m,
Ladin k a -e
ž,
ladinski -a -o, lad inščina -e
ž
retoromanski jezik
La dislav -a
m os. i.,
La dislavov
-
a -o; La cko La cka
m
(
+La c-
kota), La ckov -a -o; La do La da
m (+La dota), La dov -a -o (+La-
dotov -a -o); La di -ija m, La -
d ijev -a -o; La dislava -e
ž os. i.
la d ja -e
ž, rod. mn.
la d ij; lad jin
-
a -o
in
lad ijen -jn a -o, la ­
d ijsk i -a -o; la d jic a -e
ž,
la d ja r
-
ja
m,
la d ja rski -a -o, la d jalec
-
iča
[-
auc-
in
-
alc-] m,
la dje-
nica -e
ž,
la djišče -a
s,
la d je vje
-
a
s;
lad ja ti -am, lad ja n je -a
s;
la d jed elnica -e
[ -
ln-] ž,
ladje-
delniški -a -o
[ -
ln-];
lad je-
delec -lca
[-
le-] m,
la d jed e lski
-
a -o
[ -
ls-];
la d jed elstvo -a
[ -
ls-] s;
la d je v la k -a m; lad je-
me rstvo -a
s,
lad jem e rec -rca
m,
lad jem e rsk i -a -o; la d jev od ja
-
a
in
-
e m
kapitan
lady
[
ledi] ž neskl. gospa :
lady
Macbethova, lady Macbethove,
o
lady Macbethovi; ladyn -a -o
[
ledin]:
~ o zd rav je
Laer t -a
ali
Lae rtes -ta
m os. i.;
Lae rtov -a -o: ~ sin O disej
lafeta -e
ž podstavek topovske cevi,
lafeten -tna -o
laga ti la žem (se), la ži -te! lagal
-
a la -o, laga n je -a
s,
la ž -i
ž;
[
nepoud. lag-
in
ləg-j
la gev -gva
m sod,
lagev in la gva
-
gve
ž velika steklenica, pleten­
ka;
la gvica -e
ž,
la gvič -a m,
la gviček -čka
m
la g lje
gl.
lah ek
Lago Maggiore
[
lago madžore] m
neskl.,
od Lago Maggiore, p ro ti
Lago Maggiore, po Lago Mag­
giore, nad Lago Maggiore
lagoden -dna -o, la godnost -i
ž
lagota -e
ž zložnost,
la goten -tna
-
o, la gotnost -i
ž