Pandita Nehruja, Nehrujev -a -o; Kambodža -e, kambodžski -a -o; Joko­
hama -me, jokohamski
-
o -o;
Hiroeima -e, hirošimski -a -o; Kilimandžaro
-
ra, kilimandžarski -a -o; Adis Abeba, Adis Abebe
,
adisabebski
-
a
-
o;
Tientsin
-
o,
tientsinski -a -c; Jangtsekiang -a, jangtsekianški
-
a
-
o;
Timbuktu 4uja, timbuktujski
-
a -o; Mozambik -a, mozambiški
-
a -o itd.
Imena, k i so jih kolon izato rji p rin esli iz Evrope, pišemo seveda v
evropski obliki:
Stanleyville
(
ob Kongu)
-
illa, stanleyvilski
[
stenlivil
-
a, -ski];
Capetoum -a, capetownski
-
o -o [kep taun -a, -aunski];
Cook-
town -a
,
cooktoicnski
v A v straliji [ku ktaun];
Charleston
-
a
v A vstraliji
[
ča rlston -tona] ipd.
O pisavi in rabi tujk
T u jk e pišemo v slovenščini n a dva načina:
42
1
.
v t u j i o b l i k i , če so om ejene le na ozek krog strokov­
n jakov ali družbe; v takem p rim eru se p reg ib ljejo sam ostalniki po
zgledu tu jih lastn ih imen:
genre -ra
[
ža n r -a],
dreadnought
-
o [dred-
not -a] m,
hausse
[
os] ž,
baisse
[
be s] ž,
cercle
-
la
[
se rk l -la] m,
cice-
rone
-
na
[
čičerone -na] m,
fait accompli
[
fetakompli],
cross-country -yja
[
kros-ka n tri -ija] m,
foul -la
[
fa ul -la] m,
leader
-
rja
[
lid er -rja] m,
lawn-tennis
-
sa [lon -tenis-sa] m,
m enu-uja
[
mənu ’ -uja] m,
rendez-vous
-
so [randevu -uj a ] m,
adagio
[
adadžo],
capriccioso
[
kapričozo], o
propos
[
apropo],
ali right
[
olra jt] ipd. T akih besed je zm eraj m anj, k er
se udomačijo in dobivajo domačo obliko; tako nam je b ila beseda
meeting
[
miting] še p re d
10
leti red k a tu jk a , zdaj je splošno znan
izraz, zato jo pišemo po domači izgovarjavi
miting -a;
pogosto že
tudi
kros
namesto
cross-country
,
osa
nam.
hausse, žanr, žanrski
itd.
2
.
p o d o m a č i i z g o v a r j a v i , če so v splošni rabi. V takem
p rim eru si jezik tu jk o v izgov arjav i in pisavi prilagodi, p ri čemer
p a n i d o s l e d e n , k er sp rejem a tu jk e iz različnih virov.
Besede, k i se v izvirnem jeziku kon ču jejo na nem i
-
e,
dobijo
v slovenščini večinoma
-
a: sarža
-
e
(
charge),
afera
-
e
(
affaire),
bro­
šura -e
(
brochure),
renesansa -e
(
renaissance) ali
renesanca
-
e
(
po
nem škem Renessanz),
anonsa -e
(
annonce),
antanta -e
(
entente),
an-
k eta -e
(
enque te),
matineja
-
e
(
matinee),
reporlaža
-
e
(
reportage m) itd.
T ujke, ki se v izgovarjavi kon ču jejo na samoglasnik, zlasti
p o u d arje n samoglasnik, se rav n a jo po p rav ilih za lastna imena:
abonma -aja
m (abonnement),
angažma -aja
m (engagement),
aranžma
-
aja
m (arrangem ent),
buke
-
eja
m (bouquet),
renome -eja
m (re-
nommee),
kom ite
-
eja
m,
tempo -a
m,
breve
-
o m,
finale
-
o m ipd.
81