mecelj
lun j -a m
zool. vrsta orlov
lunta -e
ž zažigalna vrvca
,
lunten
-
tna -o: —i konec
lupa -e
ž povečalno steklo
,
leča
lupina -e
ž,
lupinji -a -e, lupinast
-
a -o, lupinav -a -o, lupinar -ja
m, lupinje -a
s,
lupinica -e i
luping -a m
šp. vrsta letalske akro­
bacije
lupiti -im, lupil -ila -o, lupek
-
pka m, lupinčati -am
in
lu-
pinčkati -am
neka igra z ore­
hovimi lupinami;
lupilo -a s,
lupilen -lna -o
[-
ln-],
lupilec
-
lca
[-
le-] m,
lupilka -e
[-
lk-] ž,
lup je -a
'
S
lupus -usa
m med. kožna tuberku­
loza,
lupozen -zna -o
Lurd -a m
kr. i
.,
lu rški -a -o
luska -e
ž
,
lu skav -a -o, lu ska-
vost -i
ž
,
luskast -a -o, luskat
-
ata -o, luskavec -vca m, lu-
skavka -e
ž
,
luskavica -e
ž;
luskov -a -o
iz ajdove moke:
~ i žganci, luskovci -cev m
mn.
ajdovi otrobi
luskati -am, luskanje -a
s
,
lusk-
niti -nem, lusk -a m
glas udarca
s ploskom
luskina -e
ž
,
luskinast -a -o
*
luster lustra m
lestenec
luščina -e
ž
,
luščinji -a -e, lušči-
nast -a -o, luščinje -a
s
,
luščiti
m
[
em] m neskl.:
veliki M
kot
rimska štev. zaznamuje 1000
;
ve­
liki M.
(
s piko) zaznamuje v lat.
Marcus
,
v franc. Monsieur (go­
spod);
z malim m
okrajšujemo
meter,
ms
kvadratni,
m3
kubični
meter
Macaulay -aya
[
mekoli -ija] m
os. i. angl. zgodovinarja
,
Macau-
layev -a -o
Macbeth -a
[
makbet
,
angl.
mek-
beth] m os. i. in naslov Shake­
-
im, luščil -ila -o, luščenje -a s,
luščilnica -e
[-
iln-] i
luštrek -treka m
vrtna dišavnica
,
luštrekov -a -o: ~ sok, ~ grm
Lute r -tra m os.i.,
Lutrov -a -o:
~ nauk, lutrovski -a -o = lu-
trski -a -o:
~ i
nauk, lutrovstvo
-
a s = lutrstvo -a s, lu teranec
-
nca m, lu teranka -e
ž
,
lute-
ranski -a -o, lu teranstvo -a s
lutka -e ž, lutkoven -vna -o: ~ o
gledališče, lutk ar -ja m
kdor
dela lutke ali igra z njimi
luža -e
ž
,
lužen -žna -o, lužnat
-
a -o, lužast -a -o, lužica -e i ,
lužnica -e
ž voda iz luže
,
luž-
nik -a m
Lužice -ic
ž mn. kr.
i., lužiški
-
a -o: Lužiški Srbi, Lužičan -a
m, Lužičanka -e
ž
lužiti -im, luženje -a s, lužnina
-
e
ž,
lužninski -a -o, lužič -a m
lug,
lužilo -a s, lužilen -lna -o,
lužilnica -e
[-
ln-] ž oddelek za
luženje,
lužilec -lca
[-
le-]
m,
lužnica -e
ž,
lužnik -a m
po­
soda
,
lužnjak -a m sod,
posoda
,
lužnosolen -lna -o
[-
ln-]
Lvov -ova m
kr. i
.,
lvovski -a -o
Lyon -a
[
lijon
-
a] m kr. i. franc,
mesta,
lyonski -a -o, Lyonec
-
nca m, Lyonka -e
ž [povsod:
lijon-]
spearove drame
;
Macbethov -a
-
o: ~ značaj, ~ o častihlepje;
macbethski -a -o: ~ i značaj
Macedon ija
in
Makedonija -e
ž
kr. i.,
Macedonec
in
Makedonec
-
nca m, Macedonka
in
Make-
donka -e
ž
,
macedonski
in
ma­
kedonski -a -o, macedonščina
in
makedonščina -e
ž
macelj -clja m
bat
,
macljev -a -o:
~ ročaj, macljast -a -o, mac-
ljek -cljeka
[-
cljək-] m
335
M