4.
Števniki
A. K adar pišemo števnike s črkam i, pišemo:
56
1.
s k u p a j vse v rste števnikov od 11—99:
enajst
,
devetnajst,
enaindvajset, petindvajset
,
štiriintrideset, triinpetdeset, šestinsedemdeset,
devetindevetdeset;
dvaindvajseti, oseminštirideseti
,
šestinšestdesetega leta, petinštiri­
desetega, enainosemdeseti;
šestintridesetkrat, devetindevetdesetkrat
;
dvainsedemdesetič,
petin-
dvajsetikrat, triintridesetikrai
itd.;
2
.
n a r a z e n zm eraj sto, tisoč,
milijon: dve sto, tri tisoč,
pet
milijonov; štiri sto dvajset
,
aest itsot pet sto
triinšestdeset;
stoti, tisoči
,
pet stoti, sto tisoča
knjiga, sto prvi, dve stodrugi,
tri tisoč pet sto peti, tisoč devet sto oseminštiridesetega leta;
stokrat, pet stokrat, sto trikrat, tisočkrat, tisoč sto petkrat, stotikrat,
tisočikrat, osem stotikrat, devet tisočikrat, sedem sto dvdjsetkrat, enajst
tisoč pet sto štiriinštiridesetkrat
itd.
P o m n i . P ri denarnem poslovanju se vsi števniki pišejo s k u p a j .
B. Števnike, posebno sestavljene, pišemo n a jv e č k ra t s števil-
57
kam i. P ri takem p isa n ju v eljajo ta le p rav ila:
1
.
G lavne števn ike pišemo zm eraj v vseh sklonih b rez p ike p ri
številki:
Čez 15 minut je nameril 38° vročine. Pri 75 letih je bil še kar
korenjak. Z 20 leti je šel od doma
.
Plačuje po 5%.
2
.
K adar je števnik z n a č k a k ak e stvari, upo rabljam o glavni
števnik v im enovalniku:
Avtomobil 2411 se je ustavil pred hišo.
S tramvajem 23 se je pripeljal v mesto. Z odlokom 345 je bil nastavljen.
Pred sobo 89 so zarožljali ključi.
3.
V rstilne števnike pišemo s piko za številko; upo rabljam o jih
zm eraj, k a d a r s števnikom p r e d samostalnikom določamo v rstn i red:
29.
XI. 1945. leta je bila razglašena Jugoslavija za federativno ljudsko
republiko
;
12.
sedež v XV. vrsti; na 55. strani IV. zvezka beremo v
3.
opombi spodaj.
4.
K adar stoji števnik z a samostalnikom , rabimo glavne ali
v rstiln e števn ike in jih to re j pišemo b rez p ik e ali z njo:
Poglej
zv. X I
("
ali
XI.), stran 123
(
ali
123.),
opomba 4
("
ali
4.);
z letom 1945 se
začenja nova doba naše zgodovine; v členih 6—8 govori ustava o ljudski
oblasti; leta (l.) 1939
(
ali
1939.)
se je vnel svetovni požar.
5.
Če p ri n aštev an ju pon av ljaln e števnike n a
-
ič (prvič, drugič,
tretjič)
pišemo s številkam i, stavimo za njim i piko.
6
.
K adar naznanjam o uro s številko, te d a j stavimo h glavnemu
števniku zgoraj mali
ob 8h , ob 10h, ob 12h
itd. =
ob osmih, ob