nepogrešljiv
neokusen -sna -o
slabega okusa
,
neokusnost -i ž,
gl.
brezokusen
neolikan -a -o, neolikanec -nca
m, neolikanost -i
i
neomadeževan -a -o, neomadeže-
vanost -i ž, neomadeževanec
-
nca m
neomahljlv -iva -o, neomahljivost
-
i
i,
neomahljivec -vca m
neomajen -jna -o: ~ a zvestoba;
neomajnost -i
i ( +nepokolebljiv
,
+nepoicolebljivost)
neomejen -ena -o, neomejenost -i i
neomikan -a -o, neomikanost -i
i
,
neomikanec -nca m
neon -a
kem. prvina
,
neonski -a
-
o: ~ a cev
neopazen -zna -o = neopazljiv
-
iva -o; neopažen -a -o (+-žna
-
o): šel je ~ mimo hiše
ne da
bi ga bil kdo opazil
neopažen -žna -o
kar se ne da
opaziti
,
neopažen -a -o
kar ni
opaženo
,
obito
neoporečen -čna -o, neoporečnost
-
i
ž: toda
neoporeČen -ena -o
neopravičen -a -o, neopraviče­
nost -i
i;
neopravičljiv -iva -o,
neopravičljivost -i
i
neopredeljen -ena -o, neoprede-
ljenec -nca m, neopredeljenost
-
i
i
:
neopredeljiv -iva -o, ne-
opredeljivost -i
i
neoprezen -zna -o
nepreviden
,
ne-
opreznost -i
i neprevidnost
,
ne-
opreznež -a m
neprevidnei
neorganiziran -a -o, neorganizi-
ranec -nca
m,
neorganiziranost
-
i
i
neorganski -a -o
neoseben -bna -o, neosebnost -i
i
neoskrunjen -a -o, neoskronje-
nost -i ž; neoskrunljiv -iva -o,
neosk ranljivost -i
i
neosnovan -a -o: ~ a trditev; ne-
osnovanost -i
i
neosvobojen -ena -o: ~o ozem­
lje, ~ i narodi
neosvojljiv -iva -o, neosvojlji-
vost -i
i
neotesan -a -o, neotesanec -nca
m,
neotesanost -i
i
neoviran -a -o: ~ prehod, ~o
govoriti
neovrgljiv -iva -o — neovržen
-
žna -o, neovrgljivost -i
i
=
neovržnost -i
i
neozdraven -vna -o = neozdrav­
ljiv -iva -o, neozdravnost -i
i
=
neozdravljivost -i
i
neoženjen -a -o
samski
,
neoženje-
nec -nca
m samec
,
neoženjenost
-
i
ž
neparen -rna -o
kar nima para
nepazen -zna -o = nepazljiv -iva
-
o, nepaznost -i
ž
= nepazlji­
vost -i
ž;
nepazljivec -vca
m,
nepazljivka -e
i
nepismen -a -o, nepismenost -i
i
nepiten -tna -o: ~ a voda
neplavalec -lca
[-
le-]
m,
nepla-
valka -e
[-
lk-]
ž, neplavalski
-
a -o
[-
ls-]
neplemenit -a -o: ~ človek, ~o
vedenje; neplemenitost -i i
neploden -dna -o, neplodnost -i
i
neploven -vna -o, neplovnost -i
i
nepobiten -tna -o: ~ i dokazi, ne-
pobitnost -i
i
nepoboljšljiv -iva -o, nepoboljš-
ljivost -i
i
,
nepoboljšljivec -vca
m, nepoboljšljivka -e
i
nepočakan -a -o = nepočakaven
in
nepočakaven -vna -o = ne-
počakljiv -iva -o, nepočakljivec
-
vca m
= nepočakanec -nca
m,
nepočakanost -i
i
= nepočak-
ljivost -i
i
nepodkupen -pna -o = nepod­
kupljiv -iva -o, nepodkupnost
-
i ž =
nepodkupljivost -i
i
nepogleden -dna -o
grd
,
nepogled-
nost -i
i
nepogrešljiv -iva -o
česar ne mo­
rem pogrešati
,
nepogrešljivost
-
i
i