ob kratkem
k a j povedati,
ob svojem
delati,
od kdaj
,
od n ekdaj,
od tam , od tedaj
,
od
zdaj, od spredaj
,
od zadaj, od
zgoraj, od znotraj,
od včeraj, od lani, od letos, od danes, od daieč, od blizu,
od
kraja
(
=
od začetka), od
k onca do k raja
(
= skoz in skoz), od nekod
po dolgem, po krivem , po navadi, po pravici,
po
resnici
,
po sili,
po
prstih, po strani
gledati, po tem je blago, po
nesreči,
po
opravkth,
po polnoči, po vsem tem, po v eijem , pred kratkim , pred nedavnim,
pred k oncem, pod kraj
,
pod veče r, podnoč,
pri kraju, pri tej
priči,
pri vsem tem
razen tega
skoz in skoz
,
skdz bolj, skoz
več, skozi manj, slej ko prej
,
s poti,
s
pota, s časom
v
prvo, v drugo, v tretje, v kraju
biti,
v kraj
dati,
v stran
stopiti,
v nič
devati koga
z doma
iti,
za čas (—
za malo časa),
za gotovo, zrn malo
se zdeti,
zaradi tega, za trdno
(
vedeti) itd.
7.
Vezniki
60
S k u p a j pišemo:
akoravno, bodisi, čeprav, čeravno, četudij dasi,
dasiprav, dasiravno, dasitudi, m edtem , najsi, naio, niti, potem, zakaj,
zalegadelj, zatorej.
N a r a z e n pišemo:
n e le
ampak tudi, ne samo
ampak
(
temveč, marveč) tudi, čim več
tem bolje, čim bolj
tem manj
,
čim bliže — tem huje, manj ko, bolj ko, dalj ko, brž ko, medtem ko,
hitro ko, vtem ko.
8
.
Č lenki
61
S k u p a j pišemo:
tale
,
takle
,
tistile, tule, tamle, sedajle, p rejle,
šele, v endarle, takole, tjale, semle, takšenle
itd.;
ali, j eli? k ajti, anti
,
niti, k akti; le-ta, le-oni
gl. § 74, 3.
N a r a z e n pišemo:
j e li res f v eš li? kd or si bodi, k ar si bodi,
k jer si bodi, k amor si bodi, k akor si bodi, k oder si bodi, gorje si ga
človeku ipd.
Č lenek k o l i pišemo sk u p a j ali narazen :
kdorkoli, karkoli, kjer­
koli, kamorkoli, kakršenkoli, katerikoli
ali
kdor koli, kar koli, kjer kolt
,
koder koli, kamor koli, kakršen koli
i t d
O rabi naglasnih znamenj
02
V navadni pisavi nam rab i t r o j e naglasnih znam enj:
´ ostrivec n a vseh d o l g i h n a g l a š e n i h zlogih, razen na
širokem
e
in o:
sedi, sedi, da, sama, sama, mora (iti), k osec, (on) n osi,
42