65
Piko ( .) stavimo:
Pika
1.
na koncu prostega ali zloženega pripovednega stavka:
Dol­
gost življenja našega je kratka. Zemlja zelenino dviga, nad teboj jo
v loke boči.
2.
p ri n a v a ja n ju del za posameznim i enotam i naslova, n. p r .:
Rusko-slovenski slovar. Sestavil dr. Janko Pretnar
.
Slovenski knjižni
zavod v Ljubljani.
Na naslovnih stran eh in p ri slovesnih napisih v t i s k u iz
tehnično estetskih vzrokov ne stavimo pik. P ra v tako ne za tisk a­
nimi naslovi v kn jig i in časopisu; pač p a jo navadno postavljam o
v pisavi z r o k o .
3.
za k raticam i:
4.
t. m.
(
četrtega tega meseca),
1.1848
(
leta 1848);
zv. II, str. 240
(
zvezek II, stran 240),
el.
5
ustave.
4.
za vrstilnim i števniki, gl. § 57.
B r e z pike se pišejo k ratice za d e n a r , m e r e , u t e ž i , k e ­
m i č n e p r v i n e in ta k e k ratice, ki se pišejo z velikim i začetnicam i:
din
(
dinar),
m
(
meter),
km
(
kilometer),
l
(
liter),
hl
(
hektoliter),
g
(
gram),
kg
(
kilogram),
dkg
(
dekagram ),
S
(
žveplo),
Fe
(
železo),
H20
(
voda);
LRS
(
Ljudska rep u b lik a Slovenija),
FLRJ
(
Federativna lju d ­
ska repub lik a Jugoslavija) ipd.
S trem i pikam i (...) zaznamujemo nedokončano m isel ali čustvo:
Grobovi tu lijo ... Tja bomo našli p o t... B eži... vse b eži... 0, kaj bo
z vami, vi m ejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, T rst? ...
V prašaj
66
V p rašaj ( ?) stavimo:
1.
za samostojnim i vprašalnicam i:
K je? Kdo? Kdaj? Kako? Čemu ?
A? Kam, misel? — Tu? Preko morja? In ni ti m eja ? — Povej mi,
kodrolašček moj, doklej?
2
.
za neodvisnim i vprašalnim i stavki:
Ves, poet, svoj dolg? Nimaš
nie besed? Kaj zagrinjaš se v molk? Kaj me ne vidiš, sin? Ah, mladost
ti moja, kam ušla si, kje si? Kaj pojete pomlad? Kaj vriskate prostost?
Kaj si? Fantom? Izrodek domišljije?
Na koncu odvisnih vp rašaln ih stavkov stoji ločilo, k a k o r ga
te rja glavni stavek:
Prevzetnost in napuh ne vesta
,
kako se kruh
služi. Povpraševala sva ga, ali je videl našo mater
.
Ne vem, zakaj j e tako
žalosten. Ne sprašuj, kaj smeš, česa ne! Zakaj me vprašuješ, kaj m i je?
44