pravijo lovci
.
Z
geslom
v
slogi je moč
so šli v boj. Od
Čaše opojnosti
do
Zimzelena pod snegom
je dolg
razvoj.
K ad ar je tre b a med besedam i v n a re k o v ajih n a v a ja ti k ak e
d ruge besede z narekovajem , te d aj upo rabljam o apostrofne n are k o ­
v a je (, ‘ ):
Janez pripoveduje:
Bil sem za pričo i sodnik me je vprašal:
,
Kaj veš o tatvini pri sosedu? Povedal sem po pravici:
,
Videl sem samo
pete.'
“ —
Levstik piše:
Cegnarju se njegov ,Pegam in Lambergar ni
posrečil“ „Čuješ živ-živ? To je ,živio' — zdaj je starešina mladi nap il"
Včasih p ri razgovoru dveh oseb o zn aču jejo p isa te lji besede
p rv eg a z enojnim , besede drugega p a z dvojnim n arekovajem :
Pa
ne bo jih nazaj več
?“ —
to so vse tebi pustili
,
kar ti si jim trosil
pozimi
,
so
zdaj ti v r n i l i
N ek ateri p isa te lji u v ajajo prem i govor s pom išljajem nam esto
z narekovajem , zlasti p ri dvogovorih.
O puščaj
76
O puščaj (’) je v k n jižn i rab i je zik a p rav zap rav nepotreben,
k er ne smemo opuščati samoglasnikov; rab i p a nam , da z n jim
zapisujemo lju d sk i govor; zlasti pogosto ga srečujem o p ri sta re jših
pesnikih, v narodn i pesm i in v pregovorih:
Da b' uka žeja me iz
tvoj9ga sveta speljala ne bila
,
goljufiva k acal Kak
bi b la rdeua in
cveteia
.
Spredaj Šilce
,
zadaj viVce, v sredi usta
,
kamen hrusta
.
Kratice
77
N ek atere besede v pisavi redno zaznamujemo z določenimi
črkam i ali znaki, a jih beremo, k ak o r da so popolnoma izpisane:
m [meter],
l
[
liter],
kg
[
kilogram, kila],
km
[
kilometer],
q
[
cent],
m
2
[
kvadra tni me ter],
itd.
[
in ta ko d alje]. To so k r a t i c e .
P ri m ednarodnih in domačih s p l o š n o ra b lje n ih k raticah se
moramo določenih znam enj d ržati do p ik e natančno, d a n e nastane
zmeda; tako moramo n. pr. ločiti
l
liter
od
L — leta
,
g
=
gram
od
g.
=
gospod
ipd. K ad ar si k ratice n a novo p rik rajam o , mo­
ramo gledati n a to, da bo pomen čim laže razviden, gotovo pa ob
p rv i uporabi razložen in določen. P ri b ra n ju redno uporab ljam o
celotno besedo, ki jo k ra tic a zaznamuje, ne samo zapisanih črk,
n. p r.
2
km
[
dva kilom etra],
S del
[
tri decilitre, deci],
5.
L m
. [
petega
tega meseca]; včasih se sliši [din, i tə də] namesto [dina rjev , in
ta k o dalje], a to so izjem ni prim eri.
52