Navodila za uporabo
Slovenski pravopis (okr. SP) obsega p rav ila in slovar. Splošna
slovniška p rav ila so v uvodu le toliko upoštevana, koliko r zadevajo
pravopis, le p reg ib a n je domačih in tu jih lastn ih imen je obdelano
obširneje, k e r tega poglav ja naše slovnice ne obravnavajo. Domača
k ra je v n a imena so iz slo v arja popolnoma izločena, k e r bi ob zadost­
nem upo števan ju le-teh slovar še bo lj n ara stel in k e r je v n ačrtu
poseben pravopisni slovar domačih k ra je v n ih imen z vsem gradivom .
S lovar obsega v glavnem besedišče sodobne k n již n e slovenščine.
V n jem ni različnih lokalizmov (k rajevn ih posebnosti) p a tud i ne
čisto strokovnih izrazov; vend ar smo v tem pogledu vzeli ra jši preveč
ko premalo. Č e to rej k ak e besede v SP ni, še ni rečeno, da ni dovo­
lje n a ali da je slaba. N je rab a pa mora biti uprav ičena po pomenski
potrebi.
V
slov arju besede niso razvrščene mehanično po abecedi, m arveč
smiselno po pomenskih skupinah in sorodstvu izvedbe; če to rej
kak e besede ne dobiš med iztočnicami, jo išči pod iztočnico sorodne
besede! Za tako razv rstitev se je urednišk i odbor odločil zato, da iz
pomenskih skupin lahko vsakdo ja sn e je razb ere pomen različnih
obrazil, da lahko p reg leda že ra b lje n e izvedenke in si laže išče
sveta o n jih uporabnosti, k a d a r u stv a rja m orebitne nove pomenske
odtenke. Te prednosti od teh tajo čas, ki bi ga kdo zamudil z isk a­
njem besede, če je ne n ajd e med iztočnicam i v abecednem redu.
Besede, zlasti tu jk e , so v slo v a rju le skopo razložene, k e r ra z ­
la g an je ni naloga SP. Strokovni izrazi so v elik o k rat zaznamovani
samo s k ratico stroke. Pač pa so p ri splošno rab ljen ih tu jk a h navadno
dodani slovenski pomeni, da izmed n jih lahko izbiramo.
Če je beseda sp re je ta v SP, še ni nič rečeno o njen i jezikovni
vrednosti (ali je beseda domača, izposojena, tu ja , potrebna, nepo treb ­
na, ljud sk a, p ap irn a ta ipd.). V n ek a te rih p rim erih spačenosti ali
nepotrebnosti so besede zaznamovane s +, k a r pomeni, da za knjižno
rabo beseda ni dovoljena, ali p a z *, k a r pomeni, d a se ji v skrbnem
jeziku ogibljimo. T a bi bil v tem p re so ja n ju ostrejši, ta m ilejši,
a živ lje n je je zik a gre svojo pot in se za tak e sodbe ne meni.
5