a 1.
kot ime črke in note v glas
.
m
neskl.:
mali a, z ve likim A, od
a do ž; vseh a ni zadel, skladba
se začne z a ; — 2
.
medm. se
loči z vejico:
A, čudovito! Aaa,
to se prileže! A, k a j še! —
3.
vpraš. samostojna se loči z ve­
jico: A, to je rekel? Kaj si
rekel, a P kadar nadomešča ali,
ne stavimo vejice: A ta k o ? A
nisem rekel? A j e ? A ni? —-
4.
prot. vez. z vejico:
Govori
tako, a dela drugače — 5. a-
mol, A -dur
glas
.
A achen -ena
[
ahen -a] m kr. i.
nem. mesta
,
a achenski -a -o: ~ i
m ir
a badon -a
m os. i., angel pokon-
čevalec
,
Abadonov -a -o, a ba-
donski -a -o; M encingerjev
a badon
ab alien acija -e
i pr. otujitev, pre­
nos pravic na drugo osebo;
aba-
lienacijsk i -a -o
abb e
[
abej
-
ja
m franc, naslov za
duhovnika;
ab b e D obrovsky
Abde ra -e
ž,
A bderit -a
m
;
ab-
d e rit -a
m omejen človek;
ab-
d e ritski -a -o
omejen;
ab d e rit­
stvo -a
s omejenost
abd icirati -am
odpovedati se pre­
stolu, vladi;
abd ik acija -e
i od­
poved;
abdikacijsk i -a -o: ~ a
listina, ~ o pismo
abdomen -mena
m trebuh;
abdo-
m ina len -lna -o
[-
aln -] trebušen
a bdul Hamid Abdul Ham ida m
os. tur. i.,
a bdul Hamidov -a -o
abeceda -e
ž:
po abecedi u rediti,
klicati, napisati; abeceden -dna
-
o: ~ o kazalo, ~ i seznam ; abe-
ced ar -ja m, abecedarica -e a,
abeced arsk i -a -o, abecedarstvo
-
a
s;
abecednik -a m, abeced-
nica -e a, ab ecedniški -a -o;
abecedova ti -ujem , abecedova -
n je -a s, abecednikova ti -u jem,
abecednikovan je -a
s
a bel -a m
os. i.
(
+a belna); Abe­
lov -a -o (+a belnov -a -o)
a b e ra cija -e
z opt., astr. odklon;
ab eracijsk i -a -o
odklonski
Abesin ija -e i, abesinski -a -o,
Abesinec -nca m, Abesinka -e
i
ab itu rien t -e n ta m, a b itu rien tk a
-
e
i,
a b itu rientski -a -o
ab lativ -a
[-
iu -iva] m lat. ime
sklona;
ablativen -vna -o: ~ a
zveza, ab lativn e oblike
abnorm alen -lna -o
[-
aln-] pose­
ben
,
nepravilen, nenavaden
,
bo-
lan (duševno);
abnorm alno ra z ­
vit; abnorm alnost -i
i
abnorm en -mna -o
nenavaden
,
ne­
pravilen:
~ o število, ~ i talent;
abnormno velik, ~ o n ad a rjen ;
ab n ormnost -i
i
,
abno rm iteta
-
e
i
abolira ti -am
odpraviti, razvelja­
viti, zatreti;
abolitiven -vna -o:
~ i zakon, ~ a uredba, ~ a moč;
abolicija -e
i odprava
,
razvelja­
vitev, ukinitev;
abolicijsk i -a -o
= abolitiven -vna -o
odpraven,
razveljavitven, ukinitven
abon irati -am se na k aj
naročiti
se na kaj, zagotoviti si s plači­
lom ali z naplačilom, da ...;
abo­
niran -a -o: ~ i sedež
oddan,
naročen, najet
,
naprej plačan s.;
~ a v ečerja
naročena
,
najeta,
naprej plačana v.;
abone nt -e n ta
m odjemalec, naročnik
,
predplač­
nik;
abonma -a ja
m:
gledališki
~; abonma jsk i -a -o: ~ a p re d ­
stava
A