pustiv
stost, hišo;
.
z nedoločnikom se
rabi v pomenu dopustitve, n. pr.:
pustim ga (mu) iti domov
do­
volim, ne branim, da gre domov,
ne pa v pomenu povzročitve:
+te pusti pozdraviti
dal (rekel,
velel, ukazal
,
naročil) te je po­
zdraviti
;
+ne pustim se zape­
lja ti
ne dam se z.; gl. tudi
dati
pustiv
prisl.: ~
iti, v ~ iti
če
žena zapusti moža
pustolovec -vca
m avanturist,
p u ­
stolovka -e
ž
,
pustolovščina -e
ž avantura
,
pustolovski -a -o:
~ i roman
pustošiti -im, pusto šen je -a
s,
p u stošnik -a m
p uša -e
ž
,
p u šica -e
ž:
cerkvena
v ~ o n ab irati
pušča -e
ž
,
pušča va -e
ž,
pušča v-
ski -a -o, pušča ven -vna -o,
pušča vn at -a -o, puščavnik -a
m,
pušča vnica -e
ž
,
pušča vni-
ški -a -o, pušča vec -vca m,
pušča vček -čka m
puščati -am: ~ koga (kaj) kam ,
k je ; ~ komu k ri, s krampom
~ ; sod, škaf p u šča; vodo p u -
ščati. skozi streho p u šča; p u -
ščanje -a s, pušča lo -a
s
puščica -e
ž (za lok), epigram
,
pušči čen -čna -o, puščičar -ja
m,
puščičast -a -o, puščičica -e
ž (Prešeren)
puščoba -e i, puščoben -bna -o,
puščobnost -i
ž;
puščobova ti
-
u jem , puščobova n je -a s, pu-
ščobnež -a m
*
pu šiti -im
kaditi
, *
pušen je -a
s
kajenje
, *
pušač -a
m kadilec
pušk a -e
ž,
p u škica -e
ž,
p uškin
-
a -o: ~ o kopito, ~ a cev, p u -
šk ar -ja
m
,
p u škarica -e
ž
,
puška riti -im, p u šk a rje n je -a s,
pu šk a rn a -e
ž,
pu šk a rn ica -e
ž,
p u šk a rstvo -a s
P ušk in -a m
os.
i.
rus.
pesnika
,
P u škinov -a -o, p uškinski -a -o
p ušpan -a m
zelenika
,
p u španov
-
a -o: ~ grm, —a m ladika,
p u španka -e
ž pipa iz puepa-
novine
,
pušpanovina -e
ž
p u ta -e
ž kokoš
,
p u tk a -e 2, pu t
-
a
m kurja golša
,
p u tast -a -o,
pu tav -a -o, p u tavec -vca m;
pu t!
medm. za Iclicanje perut­
nine:
p ut p u t p u t!
p utik a -e
ž udnica
,
skrnina
;
p u ti-
kav -a -o, p u tik ast -a -o
p u tre fa k cija
-
e ž =
pu trescenca
-
e
ž gniloba, gnojnica
p n trh -a
m ročni sodček
,
p u trh ast
-
a -o, p u tršek -ška m
pužin a -e
ž peščišče pri sadju
,
pu-
žinast -a -o
q
[
kvə
ali
k u] m neskl. ime lat.
in romanske črke, samo v tuj
-
kah;
q
okr. za cent (kvintal); v
slov.
kv: k v ad ririj, k v estor
ipd.
quadragesim a -e
[
kvadragezima
-
e] ž prva postna nedelja
,
štiri­
desetdnevni post
quai -a [
k e k eja ] m nabrežje;
Quai d ’O rsay Q uai d ’O rsaya
[
k edorse -eja] m kr. i. pariškega
nabrežja, kjer je zunanje m ini­
strstvo;
posvetovanje n a Quai
q
664