rabozel
Q uebeck -a
[
k vib ek -a] m kr. i.
mesta in pokrajine v Kanadi
,
quebeški -a -o
[
kvib eaki]
Queen M ary
[
k v in m eri] i neskl.
ime ladje:
s Q ueen M ary sem
se pripeH al, na krovu Queen
M ary, o Q ueen M ary;
tako tudi
Queen E lizabeth
[
k v in elizabet]
i neskl.
quidproquo
[
kvidprokvo] m neskl.
nadomestek:
to je slab ~ , to
je le ~
da pae nekaj j e
,
s ta ­
kim ~ mi ne hodi več, pom a­
gal si je s ~
Q u ijo te -ta
m gl.
Don Kihot
Q u in au lt -a
[
k in o
-
oja
ali
-
ota]
m os. i. franc, dramatika
,
Qui-
n a ultov -a -o
[
k in ojeu
-
eva
ali
kinotou -ova]
r
[
ali
er] m neskl. ime črke
,
mali r, veliki R, R
Reaumur
Ra b -a
m kr. i. otoka in m esta
:
n a ~ u , z ~ a
(
otok);
v ~ u , iz
~ a
(
mesto),
r abski -a -o: ~ o
taborišče
Raba
-
e l ime reke,
r abski -a -o,
P o rab je -a s? p o rabski -a -o:
~ i Slovenci
r aba -e a, r aben -bna -o, r ab-
nost -i 2, r abn ik -a
m
ra b a rb a ra -e
ž neka rastlina:
kompot iz ra b a rb are; ra b a rba-
rov -a -o = ra b a rb arin -a -o
ra b a t -a
m popust, rob pri vrtni
gredi, navzven zavihani rob
ovratnika
Rabelais -a
[
rable rableja] m franc,
satirik,
Rabelaisov -a -o
[
rable
-
je u ], rabelaisk i -a -o
[
rablej-
ski]:
~ i humor
r a b elj -b lja
m,
r ab ljev -a -o, r a ­
b eljsk i -a -o
[-
bəlj-],
r abeljšči-
n a -e
[-
bəlj-] ž rabljevo plačilo,
r abeljstvo -a
[-
bəlj-] s
r abi -ja
m učenik, mojster
Q u inet -a (Edgar)
[
k in e
-
eja
ali
-
eta] m os. i. franc, pesnika
,
Quinetov -a -o
[
k in ejeu
-
eva
ali
kinetou -ova]:
~ a epopeja,
~ a . zgodovina
quinquagesim a -e
[
kvinkvagezima
-
e] i lat. ime za zadnjo pustno
ali predpostno nedeljo
Q uintus -ta
[
k v in-] m pogostno
starorim
.
ime, okr.
Q., Quintov
-
a -o
ali
Kvintov -a -o
quodlibet
[
k v odlibet]
-
a
m (kar
hočeš), mešanica, zmeda:
v tem
u dobiš vse; s takim ~ om
ni nikom ur ustreženo
q uorum -a
[
k v orum
-
a] m po­
trebno število glasov:
ni dose­
gel ~ a , je ostal daleč pod
~ om ;
tudi
kvorum -a
m
R
*
rab i a ten -tna -o
besen
,
stekel,
divji, surov
rab in -a
m judovski duhovnik
=
ra b inec -nca
m,
rab in sk i -a -o,
rab in a t -a
m rabinski urads ra­
binska čast
r abiti -im, r abil -a -o
in
-
ila -o,
r ab lje n -a -o, ra b eč -eča -e;
r abiti
v rabi imeti:
ta dežnik
r abim
(
uporabljam)
že deset let;
+r ab iti
v pomenu potrebovati:
+ne rabim pomagača
ne potre­
bujem;
črk e nam r abijo za p i­
san je
ra b ljiv -iva -o
uporaben
,
ra b lji-
vost -i
ž
r abota -e
ž tlaka, davek v delu:
n a (v) ~ o hoditi; r aboten -tna
-
o: —i dan, —o delo, —a dolž­
nost; r abotnik -a
m,
r abotnica
-
e
ž,
rab o tn ina -e
ž;
rab o ta ti
-
am, rabota j -ajte! rabo ta l -a la
-
o, rab o ta n je -a
s
rab otovina -e
i rastlina dobrovita
rabozel
[-
eu]
-
i
i bot
.