svojat
svoj denar;
svoj čas je bil doma
nekoč
,
včasih,
ob svojem času
je bil doma, svoje dni je bil
doma; vsaka stv a r ob svojem
času, žival im a svoj čas
(
za raz-
!
plod),
ima spet svoj čas
(
napad,
ponovitev česa);
svoji smo si
v sorodu,
svoji k svojim
enaki;
bolj če je svoj, b o lj se ga b oj;
svojec -jca m,
nav. mn.
svojci
-
ev (+ta svoji)
domači
,
sorodniki
svoja t -i
ž klika
rvoje-
v sestavi
:
svoječasen -sna
-
o; svojeglav -a va -o, ~ g la vec
-
vca m, ~ g la vka -e i, ~ g la ven
-
vna -o, ~ g la vnost -i
ž;
svoje-
roč
prisl.,
~ r očen -čna -o: ~ o
p isan je; svojeve ren -rn a -o;
svojevoljen -ijn a -o, ~ v oljno st
-
i
ž;
sv o je v rste n -tn a -o, ~ v rst-
nost -i
ž
svo jina -e i, svo jinski -a -o
svo jiti -im, svoji -ite! svojil -a
-
o, svo jitev -tve a, svojilen -lna
-
o
[ -
ln-]:
~ i zaimki
*
svojsk i -a -o
svoj
,
poseben
,
samo­
svoj:
*
~ a poteza njegovega zna­
čaja; pomagal si je na * ~ i n a ­
čin, * ~ a naloga našega časa;
*
svo jsko st -i
ž samosvojost, po­
sebnost:
tega sloga,
n je ­
govega v eden ja; *svojstvo -a
s
lastnost, posebnost:
*
~ a teko ­
čin, * ~ a novih zdravil, v * ~ u
ta jn ik a , p red sednik a
v službi
,
časti
,
kot tajnik
*
svojstven
-
a -o
[-
tvən-] poseben
,
samo-
svoj:
je njegov polet v v i­
šino
nekaj posebnega, samosvo­
jega;
nalogo je rešil na
n a ­
čin
poseben
,
samosvoj
*
svrh a -e
ž namen
,
+v svrho
za
,
zaradi
,
da (namenilni):
+v svr ho
zbo ljšan ja travnikov
za izbolj­
šanje travnikov
;
+v svrho laž­
je g a u p ra v lja n ja
zaradi...;
+v
svrho, da preišče zadevo, je bil
imenovan poseben odsek
da
preišče . . zato da preišče
. . .
svr k ati -am (se): listje se svi ka,
svr k a n je -a
s;
svr kn iti -nem
svr šnica -e
ž pelerina
svr ž -i
ž stržen pri drevesu
,
svr žje
-
a
s,
svr žast -a -o, svržika -e
ž
š
[
šə
in
eš] m; onomatopoetično
podaljšan nam rabi ta glas
ššš!
kot medm. za oponašanje šuma
ali za plašenje perutnine
Ša bac -bca
m kr. i.;
šabački -a -o
šabeso -a
m (hladilna pijača)
šablona -e
ž (izrezan) vzorec:
po
~ i delati
po enem kopitu delati;
šablonski -a -o, šablonizirati
-
am
*
šabra k a -e
ž podsedelna odeja
Šafar ik -a
[
šafaržik] m os. i. če­
škega učenjaka
,
Š afar ikov -a -o
šafha vznerica -e
ž vrsta ur
,
ime­
novana po švicarskem mestu
Schaffhausen -sna m
*
šafo t -a
m krvavi oder
,
morišče
šag ren -a
m vrsta usnja;
šagrenov
-
a -o, šag re nski -a -o: ~ e p la t­
nice
šah -a
m igra in vladarski naslov ;
ša hov -a -o, Ša hovski -a -o; ša-
h ist -a m, šahistka -e i, šahi-
stovski -a -o; šahovnica -e ž,
šahovn ičar -ja
m;
šah irati -am;
ša h ma t
m:
v ša h ma tu; Ša h
ig rati, napovedati, imeti; v š ahu
držati, im eti;
gl. tudi
mat
+šah t -a
m jašek
šajk a -e
ž ploščata ladjica
,
Šajka s
-
a
ra
šajk a ča -e
ž (vojaška) čepica
šak a -e
i;
šak e lj -klja
m prgišče:
~
trave, la n u
pest trave
782