tuš
t uš -a
m glas.:
skladba se konča
s ~ em
+tu š -a
m prha
;
+ tu šati -am se
oškropiti se, iti pod prho
,
(
o)pr-
hali se
t u ta ti -am
kujati se
,
t uta -e
i,
t u tast -a -o
kujav,
t utk a -e i
tu tn ja ti -am
votlo bobneti,
tu tn ja l
-
ada -o, tu tn java -e ž
*
tuto r -ja
m varuh
,
skrbnik,
*
tu -
to rski -a -o
varuški,
*
tutela -e a
varuštvo
tuzemec -mca m, tuzemka -e i,
tu zemstvo -a s, tuzem ski -a -o
tv a r -i ž
materija
,
tv a ren -rn a -o
materialen
,
tv a rno st -i ž, tv a ­
rin a -e ž, tv a rinski -a -o
tv egati -am, tvegan -a -o: pre-
tv e gano je ; tv eg an je -a s; tv e-
gav -a -o, tv egavost -i
z,
tv e-
gavec -vca ra, tve gavka -e
i
tv esti (+tv eziti) tv ezem, tv e z i-ite!
tv ezel tvezla -o, (na)tvezen -a
-
o, tv ezenje -a
s;
tv ez -i
i pra­
men, pas,
tveza -e
ž
tvoj
tvo ja -e
svoj. z.;
po tvoje
prisl.:
čisto po ~ se nosi
'
kakor
ti,
po tvojem
prisl.:
po ~ je
to drugače
po tvojem m n en ju
;
tvoje c -jca ra
in
tvojec -jca ra,
nav. mn.
tvojci -ev
m
tvor
-
a
m
(*
tu r), tvo iček -Čka ra;
tv orast -a -o, tvorav -a -o, tv o-
ravost -i
ž,
tvoro v je -a
s kar-
bunkel
tvo riti -im, tv o rje n je -a
s;
tvo­
rec -rca
m;
tvo rb a -e i , tvor-
ben -a -o
[ -
bən- ]
;
tvoren -rna
-
o, tvornost -i
i;
tvo rnica -e
ž;
tvorniški -a -o, tv orn iča r -ja m,
tvo rn ik -a
m generator
;
tvo rilen
-
lna -o
[ -
ln-],
tv o rilnost -i
[ -
ln-]
ž
;
tvorilo -a
s kalup za sir
,
mali
kru h ek
;
tv a rin a -e
i ,
tvoritev
-
tve i, tv o rite lj -a ra, tvo ri te-
ljica -e
i
*
tv rd k a -e
i firma, podjetje
T yrš
[
tirš]
-
a
m os. i. češ. telo­
vadnega strokovnjaka
,
Tyršev -a
-
o
[
tirš-]:
T yrševa cesta
u
kot ime črke m neskl.:
mali u,
veliki U, p ri u začni
u-
predp.; loči se od predp.
v-
v
sestavah in pom eni:
1
.
odm i­
kanje
,
odstranitev
,
umanjšanje:
uiti, u leteti se, ulom iti (vejo),
um anjšati, upasti, urezati, usu-
šiti se;
2
.
dovršitev kakega de­
janja:
učakati, ubiti, udomačiti,
ugledati, ugoditi, uk rasti, um re­
ti, u strašiti, utopiti, umesiti
(
kruh);
predponi
u-
in
v-
se v
pisavi praviloma razločujeta po
pomenu in po prvotnem izvoru
,
v izreki pa največkrat ne; če se
prejšnja beseda končuje na so­
glasnik
,
se oba izgovarjata kot
[-
u-]:
sem ubil
in
sem vbil
[
səm
ubiu]; za samoglasnikom se pa
obe predponi vežeta v dvoglasnik:
je ubil
in
je vbil
[
je ubiu]; pri­
meri različnega izgovora, kakor
je u rezal palico
[
je urezau] in
je v rezal znam enje
[
je vrezau]
so le redki in ne morejo ustaviti
zamenjave teh dveh predpon; gl.
tudi
v-
in § 81; pred začetnim
v-
pišemo z
u-
tudi prvotno pred­
pono
v-: uvesti, uvoz, uvod, uv a -
jati, u v rstiti
itd.; loči:
u b iti (lo­
nec): vbiti (si k a j v glavo);
ud elati (zemljo): vdelali (kaj v
zlato); u d reti (soflze se u d ero):
vd reti (v hišo); u liti (dež se
ulije): vliti (vodo v sod); u sta ­
viti (voz, tek): vstaviti (besedo
v stavek), u tepa se mu: v tep-
sti si v glavo
itd.
ub ad ati -am se
ubijati se, usajati
se:
~ se z delom, k a j se pa
826