baba
avtohton -a
m prvotni prebivalec,
domorodec;
avtohton -a -o
ali
av toh tonski -a -o
samonikel,
prvoten
,
med.
samorašč
;
av to­
htonost -i a
prvotnost,
samo-
niklost
av tokefa len -a lna -o
[-
aln-] samo­
stojen
,
samosvoj:
~ a cerkev;
av tokefa lnost -i i
samostojnost
,
neodvisnost
av to k ra t -a m
samovladar,
samo­
držec; av to k ra cija -e i samo­
vlada,
samovolja;
av to k ra tičen
-
čna -o; av to k ra tski -a -o: ~ i
način v ladanja, vladar, ~ a n a ­
rava, vlada
avtoma t -a m: p ro d ajn i ~ po po­
sta ja h ;
prenes. nesamostojen člo­
vek;
avtom a tski -a -o
ali
avto-
ma tiČen -čna -o
samogiben
,
sa­
modejen:
~ i stro j, ~ a k lju č av ­
nica; avtoma tičnost -i
i meha­
ničnost, nesamostojnost;
avtoma-
tija -e
z med.
avtonom ija -e
ž polit, samouprava
,
fil.samozakonje;
avtonomen -mna
-
o: ~ a oblast; avtonomno spo­
zn an je =
samosvoje, samostojno
spoznanje
,
avtonom ist -a m
av top sija -e
ž ogled na lastne oči;
a v toptičen -čna -o
lastnooien
-
čna -o: ~ o
dognanje
a v to r -ja m, a vtorica -e
e kdor
je kaj naredil, je avtor svojemu
delu;
avtorski -a -o: ~ i zakon,
~ a p rav ica; a vtorstvo -a s; av ­
to rizirati -am
pooblastiti koga:
av to riziran prevod =
prevod
z avtorjevim ali založnikovim
pooblastilom;
av torizacija -e
ž
B
b
[
in
be] m neskl. ime črke v
abecedi:
ve liki in m ali b, z ve-
likim
B [b e]
začni;
glas v gla­
sovni lestvici:
B-dur, b-mol
pooblastilo;
avto rizacijski -a -o:
~ a Listina
a v to riteta -e
ž veljava
,
oblast, moč,
ugled, veljak;
avto ritativ en -vna
-
o
z veliko močjo, veljavo
,
ugle­
dom:
~ a izjava, sodba, oseba,
odločba;
včasih tudi oblasten,
samovoljen;
av to ritativno st -i
ž;
a v to rita ren -rn a -o
nasilen,
av-
to rita rnost -i
i nasilnost
,
samo­
voljnost
avtosugestija -e
ž sugeriranje sebi;
avtosugestiven -vna -o, avto-
sugestivnost -i
ž
av to tip ija -e
ž vrsta jedkanja
azbest -a m, azbe sten -tn a -o:
~ a m režica
azbuka -e
ž abeceda, cerkvenoslo-
vanska abeceda;
a zbučen -čna -o
A zerbajd žan -a m
sovj. rep.,
azer-
b ajd žanski -a -o
a zija -e
i,
Azijec -jca m, Azijka
-
e
ž;
a zijski -a -o;
zaničljivo:
azia t -a m, azia tski -a -o; Mala
A zija Male A zije a, O sredn ja
A zija -e -e
ž
,
m aloa zijski -a -o,
o sred n jea zijski -a -o
azil
[-
il]
-
a m
zavetišče,
azilski
-
a -o
[ -
ils-]: ~ o
pravo
Azori -ov m mn.
otočje v A tlan-
tiku,
azorski -a -o
Azovsko m o rje -ega -a s
azur -ja m
nebesna modrina, mo­
dro nebo, jasnina, sinjina;
ažu­
ren -rn a -o
Ažbe -e ta m os.
i.,
Ažbe tov -a -o:
~ a slik arsk a šola
ažija -e
ž nadav, tudi
a žio -ia m
a žiu ažio p ri a žiu z a žiom;
ažiota ža -e
ž (borzna igra)
ba ba -e
ž,
b abica -e
ž,
b abištvo
-
a s, ba biški -a -o, babičeva ti
-
u jem , b abička -e
ž,
b abičast
-
a -o, b ab išče -a s, babin -a -o,
83