u vula -e
i mehkonebni jeziček
,
uvu la ren -rn a -o: ~ i glasovi
uzakoniti uzakonim , uzakoni -te!
uzakonil -a -o, uzakon jen -a
-
o, uzakonitev -tve
ž
uzanca -e
ž, nav. mn.
uza nce -a nc
navade v trgovinskem poslovanju
uzda -e
ž,
u zdica -e
ž,
uzdast -a
-
o, u zdar -ja
m;
uzda ti -am
in
u zdati -am : ~ k on ja
(
uzde na­
takniti);
uzdnica
-
e ž
uznojiti -im, uznoji -ite! uznojil
-
ila -o: klanec ga je uznojil,
uznojen -ena -o, u zno jitev -tve
ž
u zreti u zrem
gl.
zreti
u zurpa to r -ja
m samozvanec
,
uzur-
p acija -e
ž samozvanstvo;
u zu r­
p irati -am si
nasilno si prilastiti
u zus -a
m navada
,
šega
,
običaj
,
splošna raba
,
uzua len -lna -o
[ -
ln-] ( +uzuelen)
užagati -am (se): ~ hlod po meri,
~ dno, ~ se p ri obžagovanju
dna
krivo zažagati,
kakšno si
spet uža gal?
užaliti
in
-
iti -alim
gl.
žaliti, u ža-
ljen -a -o, užalitev -tve
ž
v
[
in
v e] m neskl.:
ma li v,
veliki V, z velikim V o k rajšu -
jemo volt, volumen
v
[
v
,
u
ali
u po določilih § 81]
predi, kaže I. s tož. smer
1
.
pri
predm. (v koga ali kaj?):
za­
u p a j v a se, zatopljen v svoje
misli, zagledal se je v sose­
dovo;
2
.
pri prisl. določilih:
a) kraja (kam?):
iti v hišo,
v gozd, v mesto; pasti v jamo,
vzeti v r oko, pogledati v oči,
k ri šine v glavo, dati v k ra j;
v tej rabi se predi,
v
veže z
os. z. v posebne oblike:
v ame,
va te, va se, v anj, v a njo, van je;
b) časa (kdaj?):
seja bo v sre ­
do, dela v petek in svetek,
užalje n e c -nca m, uža lje n k a -e
ž
,
uža ljenost -i
ž
užalostiti -im, u žalosti -ite! uža-
lostil -ila -o, užaloščen -e na -o,
užalošče nost -i
ž,
užalostitev
-
tve
ž
užeja ti -am (koga, se): h o ja me
je u žeja la
užeti užan jem se
gl.
žeti
manj na-
žeti
,
kakor je kdo pričakoval;
toda:
vžeti vža njem (se) v roko
raniti (se) s srpom
užgec -a
[-
gəc-] m pokvarjeno vino
tfžice -a
9
,
v u žicu, užiški -a -o,
tfžičan -a m
užiti užijem , užij -te! užil -a -o,
užit -a -o, užitje -a
s
,
užitek
-
tk a
m;
užiten -tna -o, uži tnost
-
i ž, užitnik -a m, užitnina -e
ž;
užitk a r -ja m, užitk arica -e a,
užitk a rsk i -a -o; uživati -am,
uživ aj -te
in
-
ajte! užival -a -o
in
-
a la -o, u živanje -a
in u ži­
v a n je
-
a s, uživa č -a m, uživa -
lec -lca
[-
auc-
in
-
alc-]
m, uži-
va lk a -e
[-
auk-
in
-
alk-] ž
už ligati -am koga
ugnati koga
V
v prvo ni uspel
prvič
,
v drugo
naj p rid e
drugič; c) namena
(
čemu?) in nasledka (kako?):
dati v dar, v dober namen,
p rije ti koga v strah, narediti
k a j v zgled; dati v najem ,
v zakup; p rodati v škodo, biti
v korist, v nadlego, v sramoto;
sp raviti v denar, v nič devati;
č) načina (kako?): v
ceno dati
poceni
,
teči v dir, v skok, obla­
čiti se v svilo, spomniti se
v živo;
3.
pri prilastku (kateri?):
v rata v hišo so razbita, skok
v višino in v daljavo, k ita v tri
pram ene, d ar v ko rist pogorel-
cem;
1 1
.
z mest.
1
.
predmet
(
v kom ali čem?):
v tem člo­
848