Watson
vzvišati -am, vzvišan -a -o; vzvi­
šen -a -o, vzvišenost -i
ž
,
vzvi-
šek -ška
m;
vzviševa ti -u jem,
vzviševa l -a la -o, vzviševan je
-
a s, vzviševa len -lna -o
[ -
ln-],
vzviševa lec -lca
[-
auc-] m ; po­
vsod tudi
zviš-
vzvod vzvoda
m navor
,
vzvoden
-
dna -o: ~ o p rijem a lišče
vzvrat -ata
m reakcija
,
v zv ra ten
-
tna -o: ~ o d elov an je; v zv ra-
čati -am, vzv račanje -a
s ; po­
vsod tudi
zvra-
v zvrniti vzvr nem
gl.
vrniti, vzvr -
n je n -a -o: ~ a slika
fiz.
vžgati vžgem
gl.
žgati, vžga n -a
-
o; vžigati -am, vžig an je -a s;
vžiga lica -e Ž, vžiga lo -a s, vži-
g a len -lna -o
[ -
ln-]:
~ a vrvca,
vžiga lnik -a
[ -
ln-]
ro; vžig -a
m žig
,
znamenje
,
prižig:
motor
na elek tričn i ~ ; vžig ijiv -iva -o
vživeti -im se
gl.
živeti, vživet
-
a -o: ves ~ v delo; vživetje
-
a s; vživlja ti -am (se), vživ-
lja n je -a s
W
w
[
dvojni v e
ali
va] m neskl. se
piše v lastnih imenih (tudi pri
Slovencih) in v tujkah; izgovarja
se kot slov. [v] ali dvoustnično
(
v angl. imenih tudi v našem za­
pisovanju izgovora):
z W
[
v eli-
kim dvojnim v e]
zaznamujemo
zahodno stran sveta
Wa gn er -ja ro
os. i. nem. sklad.,
Wagn erjev -a -o: ~ e opere,
wa gnerski -a -o = w ag n e rja n-
sk i' -a -o: ~ a glasba; w a gner-
jevec -vca
m =
w ag n e rja nec
-
nca
m privrženec Wagnerjeve
glasbe; os. i. je tudi med Slo­
venci znano [v agner -ja]
W agram -a
[
v agram -a] m kr. i.
vasi na Nižjem Avstrijskem :
b it­
ka pri Wa gramu (1809), wa -
gram ski -a -o
W akefield -a
[
w ekfild -a] m kr. i.
angl. mesteca
.
znano po romanu
Župnik w akefieldski
(
Goldsmith )
W aldeck -a
[
v aldek -a] m kr. i.
nem. pokrajine
,
wa ldeški -a -o
Wales -a
[
w els -a] m kr. i. angl.
pokrajine
,
w aleški -a -o: ~ i
p rinc
[
w elški]
W allace -cea
[
toolis -a] m pogo­
sten angl. priimek
,
W alla ceov -a
-
o
[
icolisou -ova]:
~ i romani
W allenstein -a
[
v alenštajn] m os.
i.
nem. vojskovodja
,
W allenstei-
nov -a -o: ~ tabor, ~ a sm rt,
S chillerjev W allenstein; C e­
g n arjev prevod Va len štajna,
Valen štajnov ostrog
W all S treet Wall S treeta
[
w ol
strit -a] m cesta v New Yorku
,
središče največjih finančnih pod­
je tij
,
prenes. ameriški kapital:
~ je odločil, bo j z ~om , na ~ u
W arw ick -a
[
w orik -a] m kr. i.
angl. pokrajine in os. i.;
w ar-
w iški -a -o
[
w oriški -a
-
o
J, W ar-
wickov -a -o
[
w orikou -ova -o]
W ashington -a
[
w ošington -a] m
os. in kr. i.
,
washingtonski -a -o
[
wošingtonski],
Washingtonov
-
a -o
W asielew ski -ega
[
vasjelevski
-
ega] m os. i. poljskega pesnika:
~ e g a pesmi K rakow iaki
W aterloo -looja
[
vaterlo -oia] m
kr. i.:
b itk a p ri W aterlooju,
w aterloojski -a -o
[
vaterlojski]
w ater-polo -a
m gl.
va te rp olo
W atson -a
[
w otson -a] m angl.
os.
i ; Seaton
[
siton]
Seatona
W atsona ro
os. i
.
angl. politika;
Watsonov -a -o: ~ i članki o
Jugoslaviji
STB