York
W ink ler -ja
[
vinkler -ja] m
os,
i.
tudi med Slovenci
;
W in k le rjev
-
a -o: ~ o deželno glavarstvo
Wisconsin
-
a
[
tciskonsin
-
a] m
kr. i. države in reke v ZDA
W ittenberg -a
[
v itenberg -a] m
kr. i. nem . mesta,
w ittenb eršk i
-
a -o: ~ a tisk arn a
Wolf
-
a
[
v olf
-
a] m os. i. tudi med
Slovenci
:
Wolfov -a -o: ~ slo­
v ar
(
Cigaletov nem.-slov. in Pie-
teršnikov slov.-nem., izdana na
stroške ljubljanskega škofa Wolfa)
Worms -a
[
v orms -a] m kr. i. nem.
mesta,
worm ski -a -o: ~ i edikt,
~ a k a te d ra la
x
[
iks] lat. črka z glasovno vred­
nostjo [ k s] se v slov. redno pre­
pisuje fonetično:
Kse rks, Kseno-
fon, Ksaver, Ksenija, ksilolit,
ksilofon, maksimum , m arksist
itd.; seveda pa jo pišemo v tujih
imenih, n. pr.
M arx -a, O xford
-
a
[
oksford -a],
oxfordski -a -o
ipd.; po mednar. navadi ga upo­
rabljamo v mat. za neznanke in
v koordinatnem sestavu; v taki
zvezi je sam. m neskl.:
2
x
[
dva
iks],
delimo z x
[
iks],
množimo
y
[
ipsilon] grško-latinsko zname­
nje za glas [
u
]
v antičnih jezi­
kih in nemščini, za [i] v roman­
skih in slovanskih jezikih pred
soglasniki, povsod pa [j] pred
samoglasniki; mi ga prepisujemo
z
i: dinam it, dinamo, analiza,
fiz-, sinteza, sistem
itd.; pišemo
ga le v mat.
y
in je m neskl.:
2
y
[
d va ipsilon],
delimo z y
[
ipsilon]; kot ime črke je m in
se sk lanja:
z ipsilonom so vča­
sih pisali tudi ii = ij;
v tujkah
W right -a
f r ajt -a] m os. i. angl.
letalca,
W rightov -a -o: ~ i po­
leti
Wundt -a
[
v unt
-
aJ
m os. i
.
nem.
filoz.,
Wundtov -a -o
[
vuntou
-
ova]:
~ a psihologija, wu nd-
tovski -a -o, wu ndtovec -vca m
Wu rttem b erg
[
w urtəmberg -a] m
kr. i. nem. pokrajine,
wu rttem -
b eršk i -a -o, Wu rttem b erža n
-
a na m
W urzbach -a
[
v urcbah -a] m os. i.
tudi pri nas,
Wu rzbachov -a -o:
~ b iogra fski leksikon
Wyclif -a
[
w iklif -a] m os. i. angl.
reformatorja,
Wyclifov -a -o
s 5 x
[
p et iks] itd.; v tem po­
menu je sam.
iks
razvil vrstilno
in množilno obliko:
iksti -a -o:
na iksrto potenco, ik sk rat: ~
sem ti že rekel; ik sk ra te n -tna
-
o; iksast -a -o: ~ e noge;
v
splošni rabi kot ime črke in v po­
menu neznanke je m:
op erira
s samimi x
[
iksi],
p ri toliko x
[
iksih]
ne morem zadeti p ra ­
vega;
v romanskih imenih in tuj­
kah se izgovarja po pravilih tistih
jezikov
ga izgovarjamo po pravilih tistih
jezikov; Anglosasi in Francozi ga
uporabljajo za naš [j], n. pr.:
Yugoslavia
(
angl.),
Yougoslavie
(
franc.); v prepisovanju stare
cerkvene slovanščine in ruščine
z latinico zaznamuje
y
črko
bi
(
jeri)
Yonna -e
[
jona -e] ž l. i. franc,
reke in pokrajine
;
yonski -a -o
[
jonski]
York -a
[
j ork -a] m pogostno angl.
kr.
i., yorški -a -o
[
jorški];
875