Kratice v slovarju
afr. — afriški
agron. — agronom ija
alp. — alp in istika
amer. — am eriški
anat. — anatom ija
angl. — angleški
arh. — arh ite k tu ra
arheol. — arheo log ija
astr. — astronom ija
avg. — avgust
avstr. — av strijsk i
bajesl. — b ajeslov je
belg. — belgijsk i
biol. — biologija
bot. — bo tan ika
cerkv. — cerkven
č
.
čas
češ. — češki
daj. — d ajaln ik
dcl — deciliter
dec. — december
del. — deležnik
din — dinar
diplom. — diplo­
m acija
dol. — določna oblika,
določilo
dov. — dovršnik
dr. — doktor
dv. — dvojina
dvozl. — dvozložen
edn. — ednina
egipt. — egiptovski
elek tr. — elek trik a
e le k tro te h .— e lek tro ­
tehn ik a
enozl. — enozložen
fil(oz). — filozofija,
filozof, filozofski
filol. — filologija
fiz. — fizika
fiziol. — fiziologija
fon. — fonetika
fot. — fo tografija
franc. — francoski
geogr. — geografija
geol. — geologija
geom. — geom etrija
germ. — germ anski
gl. — glej
glag. — glagol
glas. — glasba
glav. — glaven
gled. — gledališče
gosp. — gospodarstvo
gram. — g ram atik a
grš. — grški
hrv. — h rv atsk i
hum. — humorističen
i. — ime
imen. — imenovalnik
ind. — in d u strija
indoevr. — indo­
evropski
inž. — inženir
ipd. — in podobno
iron. — iron ija
ital. — ita lijan sk i
itd. — in tako d alje
izg. — izgovori
jan. — ja n u a r
jun. — ju n ij
juž. — južen
kaz. — kazalen
kem. — k em ija
kg — kilogram
klas. — klasičen
knjigovod. — kn jig o ­
vodstvo
kol.
količinski
kor. — koroški
kozm. — kozm etika
kr. — k raje v en
kr. i. — k rajev n o ime
k rat. — k ra tic a
l. — lasten, leto
lat. — latinski
l. i. — lastno ime
lit. — lite ra tu ra
liturg. — litu rg ija
loč. — ločilen
lov. — lovski
m — moškega spola
m. — meseca
mak. — m akedonski
manjš. — m anjšal-
nica
mat. — m atem atika
med. — medicina
medm. — medmet
mednar. — med­
naroden
mest. — m estnik
meteorol. — meteoro­
logija
min (er). — m ineralo­
gija
mit. — m itologija
mn. — množina
množ. — množilen
nač. — način
nagl. — naglašen
nam. — namesto
nar. — naroden
naravosl. — n arav o ­
slovje
nasl. — naslonka
naspr. — nasprotno
nav. — navadno
ned. — nedoločen
nedol. — nedoločnik
nedov. — nedovršnik
nem. — nem ški