žal
r ica -e
ž;
zvončast -a -o; zvon­
čica -e
ž živalsko in rastlinsko
im e
;
zvonica -e
ž,
zvonik .-a ro,
zvonik a r -ja ro, zvonik aric a -e
ž;
zvonilo -a
s;
zvonišče -a
s;
zvonovina -e
ž
zvonek -nka -o: ~ glas, ~ o se
smejati, zvonkost -i
ž
zvoniti -im, zvoni -ite! zvonil -a
-
o, zvonje n je -a
s;
zvonile c -lca
m; zvonk lja ti -am, zvon­
k lj a l -a la -o, zvonklj a n je -a
s
;
zvončkati -am, zvončka! -ala -o,
zvončka n je -a
s;
zvončklj ati
-
am, zvončkljal -a la -o, zvonč-
k lja n je -a
s
zvoziti zvozim
gl.
voziti, zvožen
-
a -o; zvoz -oza
m: ~
p red
skednjem je strm ; zva žati -am,
zvažan je -a
s
ž
[
žə
in
že]
1
ime črke m neskl.:
od a do ž;
2
.
predl. nam.
z
gl.
tam in pod s
žaba -e
ž
,
žab ji -a -e: ~ a luža,
~ i k rak , žab ja k -a
m;
žabovec
-
vca
m samec;
žabovka -e
ž
vrsta rib;
žabica -e
ž,
žabičast
-
a -o = žabičav -a -o = žabi-
čen -čna -o; žabičnica -e
ž vrsta
rastline
;
ža bina -e f, žabinec
-
nca
m rasti, ime;
žab a r -ja ro,
žabec -bca
m,
žabna -e
i živin­
ska bolezen
;
žabnica -e
ž;
žab-
nik -a m; žabode r - e ra ro, žabo-
golt -golta
[-
out-] m
žad -a ro
min. drag kam en
:
uhani
iz ža da in zlata; ža dast -a -o,
ža den -dna -o, ža dov -a -o: —i
uhani, ~ e barve, —a oblika,
~ o trd ; ža dasto zelen; žadeit
-
a m
min.
žafra n -a ro, žafra nov---a -o: —o
cvetje, ž a fra novec -vca m, ža-
fra nast -a -o (+žefr-)
zv rh ati -am, zvrhan -a -o: ~ a
mera, zvrhom a
prisl.,
zvr h n ji
-
a -e; zvrhova titi -im, zvi ho-
va ten -a -o
zv rn iti zvrnem
gl.
v rn iti
prevr­
niti
,
zv rn jen -a -o, zvr n je n je -a
s, zv rnitev -tve
ž;
zv račati -am,
zv račan je -a s, zv rat -i
ž,
zv ra t-
n ik -a ro = zv ra tn ica -e
ž ozara
,
zv ra tišče -a
s ozare
zv rst -i
ž
,
zvrsten -tna -o
zv rstiti -im, zvrsti -ite! zvrstil -ila
-
o, zvršče n -en a -o, zv rstitev
-
tve
ž;
zvrstilo -a s; zvr stoma
prisl.
zvršiti -im
gl.
izvršiti
in
vršiti,
zvrše n -e na -o: —o žito, —o
d e ja n je
z v rteti zv rti se mi, zv rtelo se mi
je,
gl.
v rteti
ž
žaga -e i, ža gica -e
ž
,
ža gast -a
-
o; žagati -am, ža gan je -a
s
,
ža govec -vca
m hlod za žaganje;
ža ganica -e
ž;
ža gar -ja
m ,
ža -
garica -e
ž
,
ža garski -a -o, ža -
garstvo -a
s;
ža govina -e a,
ža govnik -a
m
žajb e lj -b lja
in
-
b eljn a
[-
bəlj-]
m kadulja,
ža jb eljnov -a -o
[-
bəlj-] =
ža jb lje v -a -o: ~ čaj
+žak e lj žak lja
m vreča
,
+žakeljc
-
a
[-
əlj-] m vrečka, vrečica;
+ža -
k eljček -čka
[-
kəlj-]
ro
vrečica
,
+žak lje v -a -o
vrečen:
~ a štu-
la, +ža k lje v in a
in
-
ina -e
ž vre
-
čevina
žake t -a
m vrsta moške obleke
ža l
[
žau]
žali i , žalen -lna -o
[ -
ln-]:
a ig ra = žaloig ra -e
i,
ža lnica -e
[ -
ln-] ž;
+ža libog
medm. žal
žal
[
žau]
ža la -o: ža l m i je, k aj
ža lega komu storiti; žal ni ta ­
ko; žal da ni tako; to, žal, ni