žvrle ti
gavka -e
ž;
žvižglj a ti -am,
žvižglja j -ajte! žvižglja l -a la
-
o, žvižglja n je -a
s;
žvižgniti
-
nem; žvižga lo -a
s
žvrgoleti -im, žvrgoli -ite! žvrgo-
le l -ela -o, žvrgolen je -a
s
žvrk ati -am: po vodi ~
ž v rk lja ti -am, ž v rk lja j -a jte!
ž v rk lja l -a la -o, (raz)žv rk ljan
-
a -o; ž v rk lja n je -a s, žv rk lja
-
e
ž
žv rleti -im, žv rli -ite! žvrle l -e la
-
o: murni so žv rleli svojo p e­
sem
(
Jurčič),
žvrlen je -a
s
Dostavi in popravi
lemez -a ro, lemezen -zna -o
snežiti -im, sneži -ite! snežil -a -o,
sneže n je -a
s; gl. tudi
sneg
belosiv
pod
belo-
nam.
b elosiv
bledo siv
pod
bledo-
nam.
bledosiv
brzinom er
pod
b rze ti
nam.
brzino-
me r
cipome r
pod
cipati
nam.
cipome r
od tod
pod
daleč
nam.
odtod
drobnome r
pod
drobno-
nam.
drobnome r
glo j
pod
glodati
namesto
gloj
izstreli
pod
izstreliti
nam.
izstreli
kadarkoli,
pod
k a d ar
nam.
kad ar-
k oli-
k asa rnski
pod
k asa rn a
nam.
ka-
sa renski
klo nim
pod
kloniti
nam.
klonem
k riv o k lju n -u na -o
pod
krivo-
nam.
k riv o k lju n -a -o
mesečina
pod
mesec
nam.
mese­
čina
n asul -u la
pod
nasuti
nam.
nasu l -a
*
nesigu ren
nam.
+nesiguren
ogr d
pod
ogrditi
nam.
ogrd
obžalova lec
pod
obžalova ti
nam.
obžalovaalec
omah lja j
pod
omahniti
nam.
hm a h-
lja j
[-
s tek-] pod
osteklene ti
nam.
[-
stək-]
p edenjčlovek a
pod
p ed
nam.
p e-
denj-človeka
pozicija
nam.
pozicija
pozovem
pod
pozvati
nam.
po­
zovem
p relog -oga m
(
+praha) in
p re ­
ložen
pod
p re log
nam.
p relog
-
a
in
p reložen
zda jle
pod
seda j
nam.
zda jle
silen pod
p re trg a ti
nam. siven
dol.
sve tli
pod
svetel
nam.
svetli