9
Seznam kratic v SP
SEZNAM KRATIC V SLOVENSKEM PRAVOPISU
agr.: agronomija
alp.: alpinistika
amer.: ameriški
anat: anatomija
angl.: angleški
antr.: antropologija
ar.: arabski
arh.: arhitektura
arheol.: arheologija
astr.: astronomija
atom.: atomski, atomistika
avstr.: avstrijski
a v t: avtomobilizem
bakt: bakteriologija
belg.: belgijski
biol.: biologija
biz.: bizantinski
bot.: botanika
cerk.: cerkven, cerkveno
č.: čas
čeb.: čebelarstvo
češ.: češki
čl.: členek
daj.: dajalnik
del.: deležnik
den.: denarstvo
dij.: dijaški
dipl.: diplomacija
d o t.: določen
dom.: domače, po domače
dop.: dopusten
dov.: dovršnik
dv.: dvojina
dvozl.: dvozložen
edn.: ednina
egipt: egiptovski
ekon.: ekonomija
el.: elektrotehnika
etnogr.: etnografija
etnol.: etnologija
farm.: farmacija
fil.: filozofija
filat: filatelija
film.: filmska umetnost
fin.: finance
fi top.: fitopatologija
fiz.: fizika
fiziol.: fiziologija
fon.: fonetika
fo t: fotografija
franc.: francoski
frig.: frigijski
fuž.: fužinarstvo
gastr.: gastronomija
geod.: geodezija
geogr.: geografija
geol.: geologija
geom.: geometrija
germ.: germanski
gl.:g lej
glas.: glasba
glav.: glaven
gled.: gledališče
gozd.: gozdarstvo
gr.: grški
hebr.: hebrejski
hrv.: hrvaški
hum.: humorističen, humo­
ristično
i.:ime
im.: imenovalnik
inž.: inženirstvo
ipd.: in podobno
iron.: ironičen, ironično
i t : italijanski
itd.: in tako dalje
izg.: izgovori!
juž.: južen
kaz.: kazalen
kem.: kemija
k it: kitajski
knjig.: knjigovodstvo
količ. : količinski
kor.: koroški
kozm.: kozmetika
kr.: krajeven
kr. i.: krajevno ime
l.:lasten
l a t .: latinski
les.: lesna stroka
le t: letalstvo
l.i.: lastno ime
ling.: lingvistika
l i t : literaren, literarno
lj.: ljudski, ljudsko
loč.: ločilen
log.: logika
lov.: lovstvo
ltg.: liturgija
m: moški spol
madž.: madžarski
m at: matematika
med.: medicina
medm.: medmet
meh.: mehanika
mest.: mestnik
m et.: metalurgija
meteor.: meteorologija
metr.: metrologija
min.: mineralogija
m it: mitologija
mn.: množina
množ.: množilen