a
1037
c
KRATICE IN ZNAMENJA
Kratic in krajšav je čedalje več
,
pa se tudi hitro menjavajo: ene tonejo v pozabo
,
druge
nastajajo
. /
z
nepregledne množice sedanjih in preteklih
,
domačih in tujih
,
navajamo nekaj
pogostnejših
.
f
Priložnostne
,
za
to knjigo sestavljene
,
jo
spredaj na straneh 9
Za
kratico je najprej navedena izvirna
,
neskrajšana oblika besede ali imena
,
potlej
pa bodisi prevod ali pa v pokončnem oklepaju približna razlaga
. 5
podpičjem so ločeni med
seboj različni pomeni iste kratice. Kratice so urejene po abecednem redu; pri tem imajo
prednost male črke pred velikimi in kratice brez pik in posebnih znamenj pred kraticami
z istimi črkami
,
pa s pikami ali kakšnimi drugimipristavku
a: ar
a .: anno, leta
A: amper
A: angstrom
a. a .: ad acta, med akte
ABC: Argentina, Brazilija,
Čile; American Broad-
casting. Company |
ame­
riška radijska družba\
abl.: ablativ
abs.: absolvent
accel.: accelerando, čedalje
hitreje
A. D.: anno Domini, v letu
Gospodovem
ADIT: Agencija demokra­
tičnega inozemskega tiska
adj.: adjektiv, pridevnik
adv.: adverb, prislov
AEG: Allgemeine Elektri-
zitatsgesellschaft |
nemška
industrijska družba\
AF: Air France
\
francoska
letalska družba
\;
Allied
Forces, zvezne čete; Air
Force, letalske sile
AFP: Agence France Presse
|
francoska tiskovna družba
j
AFŽ: Antifašistična fronta
žena
AG: Akademija za glasbo;
Aktiengesellschaft, delni­
ška družba
AGFA = Agfa: Aktien­
gesellschaft fur Anilin-
Fabrikation |
nemška indu­
strijska družba\
agitprop: agitacijski propa­
gandni oddelek
agr.: agronom
AIU: Akademija za igravsko
umetnost
akad.: akademik
AMD: avto-moto društvo
amp.: amper
angl.: angleški
ANSA: Agenzia Nazionale
Stampa Associata |
itali­
janska tiskovna družba\
aor.: aorist
AP: avtonomna pokrajina;
Associated Press
|ameriški
tiskovni urad\
app.: appendix, dodatek,
priloga
apr.: april
APZ: Akademski pevski
zbor
ar.: arabski
arch. = arh.: arhitekt
As: ampersekunda
AslPh: Archiv fur slavische
Philologie
astr.: astronomija, astro­
nomski
AŠK: akademski športni
klub
at: (tehnična) atmosfera
ata: absolutna atmosfera
ATC: avtomatska telefonska
centrala
atm:
fizikalna atmosfera
avg.: avgust
AVNOJ = Avnoj: Anti-
fašističko viječe narodnog
oslobodenja Jugoslavije
b: bar
BBC
[
bibisi
]:
British Broad-
casting Corporation
[
an­
gleška radijska družba\
BCG
[
besežej
:
bacillus Cal-
mette Guerin
BeNeLux = Beneluks: Bel­
gija, Nizozemska,
Luksemburg
BiH: Bosna in Hercegovina
biv.: bivši
BMW: Bayerische Motoren-
werke |
nemška industrij­
ska družba\
bot.: botanika
bp: brez posebnosti
br.: brat
broš.: broširan
brt = BRT: brutoregistrska
tona
bto: bruto, kosmata teža
c: cent; centim; centavo;
celeritas, hitrost; karat