avtostrada
116
bacač
avtostrada -e i avtomobilska cesta
avtosogesti ja -e i samovplivanje, samo-
prepričevanje, avtosugestiven -vna -o
avtotipija -e ž tisk.
azbest -a m
,
azbesten -tna -o: m l obleka,
~ a mrežica
azbuka -e ž abeceda: cirilska
azbučen
-
čna -o
Azija -e ž: Mala
Azijec -jca m, Azijka
-
e ž, azijski -a -o; aziat -a m, aziatski -a -o
azil [41] -a m zavetišče, azilski -a -o [-ls-]:
~ o pravo
azo neskl.: ~ spojine kem.
Azori -ov m mn. \otočje\, azorski -a -o
azovski -a -o: Azovsko morje
Azteki -ov m mn. \staroindijansko ljudstvo|,
azteški -a -o
azur -a m nebesna modrina, modro nebo,
jasnina, sinjina, azuren -rna -o; azurit
-
a m min. modri bakrenec
Ažbe -eta m 05. 1., Ažbetov -a -o: ~ a
slikarska Sola
ažija -e ž nadav, tudi ažio -ia m, ažiotaža
-
e i |borzna igra|
ažur -a m \vezenje\
,
ažurirati -am
ažuren -rna -o na tekočem, ažurnost -i ž
B
b [bə I be] m neskl. ali be beja m 1. črka:
veliki in mali b, z velikim B začni,
2.
mat.: a .b [a krat. be]
,
xb [iks na
(
potenco) be]; 3. splošno: učenci iz
razreda B (b) so bejevci, vitamin B
ba medm. začudenja
Baal-a m \božanstvo v Tiru\
baba -e f 1. ženska, 2. stara mati, 3. etnogr.:
divja ~ \duplinsko bajno bitje|, Jaga
kvatma ali zlata ~ 1.pehtra
,
2.
čarovnica;
4.
kar je zadnje: pšenično, rženo m>
pobiti zadnji nasad snopov omlatiti;
senena ~ zadnja kopica posušenega sena
na zadnjem vozu; prosena ~ zadnja
ometa kopica in prigrizek pod njo; pred-
pustna
M) žgati, žagati; 5. del orodja
ali naprave, ki rabi za podložek: ~ za
kalanje viter, klepalna —, ~ pri kozolcu
vanjo vdenejo gornji del stebra; 6. pri
zaponah del, kamor se zatika dedec;
1.
bot. goba
,
figa
babarije -ij ž mn. babje čenče
Babbitt [babit] -a m os. 1., Babbittov -a -o:
m l kovina = babit -a m \zlitina\
Babenberžan -aria m, babenberški -a -o
Babeuf[babo'f] -a m os. 1., Babeufov -a -o:
~ komunizem; babuvizem -zma m
Babeufov nauk, babuvist -a m, babu-
vističen -čna -o
babica -e i 1. stara mati, 2. pomočnica pri
porodu: diplomirana, zakotna m 3. zool.
samica, 4. dume ~e, ~ e za štedilniške
okvire, kljuke za okna z dvema ~ama;
~ za klepanje kose; ~ pri vijaku;
zapeti zaponke in ~ e pri stezniku;
5.
ribica; 6. bakt. zankica za jemanje
kužila; babička -e f, babičast -a -o: ~ a
ajda prazno zrno; babičevati -ujem;
babiaki -a -o: m i služba, m l diploma;
babištvo -a s nauk o pomoči pri porodu
Babilon -a m, babilonski -a -o: m l zmeš­
njava, m stolp, Babilonec -nca m,
Babilonka -e i, Babilonsko -ega s =
Babilonija -e ž; babilonščina -e ž
1.
jezik, 2. zmešnjava; babilon -a m
zmešnjava: saj to je cel ^
babin -a -o: m l starost; pogosto v kr. i.
,
tu se redno piše v ljudski obliki: Babni
-
a -o: m vrt, m l gora, gorica, polica,
reka, —o polje; babenski -a -o [-ban-]
babina -e f 1.p r . dediščina po materi,
2.
znč. ženska, babnica -e ž; babe -eta s
,
babetina -e i, babše -eta 5, babela -e f,
babišče -a j, babura -e ž
,
babuza -e ž;
babovje -a s sk. i.; vse znč.
babji -a -e: m jeziki, m l vera, ~ e pšeno,
'-
^e leto, ~ e čenče babarije; —i gregor
= babjak -a m
,
babjaški -a -o: ~ a
narava; babež -a m: ta človek je velik
babjeveren -ma -o, babjevernost -i z,
babjeverec -rca m
,
babjeverski -a -o,
babjeverstvo -a s, babjevemež -a m
babka -e ž |otroška igra\
babljati -am jecljati, babljaj -ajte! babljal
-
ala -o, babljanje -a s
babuin -a m \pasjeglava opica\
babuni -ov mmn. \bogomilska verska ločina
v Srbiji in Makedoniji|
babuvizem -zma m gl. Babeuf
bac -a m, bacek -cka m, backa -e f, backast
-
a -o: m oblaki; backovina -e ž |meso|
°bacač -a m minomet