Bušmani
154
capa
Bušmani -ov m mn. |afriško ljudstvo],
bušmanski -a -o
butadien -a m \kemična snov\
Butale -al [-al] ž lit. kr. i., Butalci [-le-]
-
ev m mn. butci, butalski -a -o [-ls-]
butan -a m kem. ]plin], butanov -a -o,
butanski -a -o
butara -e : ~ drv, ~ o nesti, kmečka ~
znč., butarica -e Ž
butati -am, butanje -a s: ~ ob vrata, po
oknih, ~ koga ob tla, ~ se ob kaj;
~ bajto iz blata; butan -a -o: ~ a hiša,
butiti -im, butniti -nem: ~ z besedo
na dan, ~ koga
butec -tca m, butast -a -o; butelj -na [-təl-]
m, buteljnast -a -o; butoglavec -vca m
buteljka -e ž \vinska steklenica|, buteljčen
-
čna -o: —i zamaški, ~ o vino
butica -e ž betica
butirometer -tra m maslomer
buzakljuna medm., buzakljunec -nca m,
buzakljunski -a -o; buzaraca medm.,
buzarada medm., buzarona medm., buza-
ronski -a -o:
smrkavec, ~ a mrha
buzdovan -a m kij
Byron [bdiron] -a m os. i., Byronov -a -o,
byronski -a -o: ~ i slog, byronizem -zma
m, byronovski -a -o, byronovec -vcam =
byronist -a m, byronovstvo -a s
bzikati -am, bzikaj -te! bzikanje -a 5;
bzikniti -nem, bziklja - e f = bzikalica
-
e Ž\priprava\
C
c [cə / ce] m neskl. in ce ceja m 1. črka:
mali c, od c naprej, s c začni; 2. glas.:
zapeti visoki C, 3. mat.: a + b + c;
4.
splošno: vitamin C in C vitamin,
izpit, oddelek c ali C
caca -e ž mevža, prismoda, cacek -cka m:
ti si jima za ~ a tepčka; cacati -am
capljati, stopicati
Cadix ali Cadiz [kadis] -a m |špan. mesto\,
cadiški -a -o: Cadiški zaliv
cafuta -e i zanikrna ženska, vlačuga
*
cagav -a -o plah, boječ, *cagavec -vca m
mevža, neodločnež
cagelj -glja mfuž.: železni ^ ulita klada
*
cajg -a m hlačevina, ‘cajgast -a -o:
hlače iz hlačevine
cajna -e ž locanja, cajnica -e ž
cajnati -amfuž. železni cagelj kovati v tanke
palice, cajnanje -a s, cajnar -ja m,
cajnarica -e ž
Calais -a [kale -ja] m kr. i., calaiski
[
kalejski] -a -o: Calaiska vrata
calando [kalando] glas. pojemajoče
Calderon de la Barca [kalderon dela barka]
Calderona de la Barca m \dramatik\,
Calderonov -a -o, calderonski -a -o
Cambrai -a [kambre -ja] m \franc. mesto],
v ~ u , cambraiski [kambrejski] -a -o
Cambridge -gea [kembridž -a] m |angl.
mesto\ycambriški [kembriški] -a -o
camelj -mlja m kembelj, bat pri zvonu
Camoes [kamoinš] -a m \port. pesnik\
,
Camoesov -a -o: ~ a pesnitev
Campagna [kampanja] -e f \it. pokrajina|,
campanjski -a -o; tudi kampanjski
camping -a m kamping
Čampo Formlo [kampoformio] Čampo
Formia m |it. mesto], iz ~ a , v ^ u ,
campoformijski -a -o: ^—i mir
cander -dra m: od srajce vise pisani —^i
in zaplate, candra -e ž cunja, vlačuga,
candrav -a -o raztrgan, cunjast, candra-
vec -vca m, candrati -am trgati, vlačiti se,
candravost -i ž
Cankar -ja m os. i., Cankarjev -a -o: ~
slog, ^ a dela, cankarski -a -o: ^ i slog;
cankarjanec -nca m posnemovavec Can­
karja, cankarjanski -a -o, cankarjanstvo
-
a 5; cankariana -an s mn. Cankarjevi
spisi in literatura o Cankarju', cankar-
jevec -vca m vojak Cankarjeve brigade,
cankarjevski -a -o
Cannes [kan] -a m ]franc. mesto\, canneski
[
kanski] -a -o
Canossa [kanosa] -e ž ]it. mesto]: iti v ~ o
ponižati se
cantabile [kantabile] prisl. glas. pevno
Canterbury [kentərberi] -ja m |angl. mesto],
canterburyjski -a -o
capa -e ž cunja, šleva, taca, capica -e ž,
capje -a s, capav -a -o, capavec -vca m,
capast -a -o, capar -ja m kdor cape zbira;
capin -a m —cape -eta m, capinka -e i ,
capinast -a -o, capinski -a -o; capajdra
-
e Žcipa, flenča: omrežila ga je tista baj­
tarska ~