Govor inpisava
16
§ 3 - 4
io:
aksiom, ambiciozen, biograf, ion, melodiozen, nacionalen, pionir,
prior, radio, sociolog, stacionaren, stadion, viola, Antiohija
,
perioda
,
trio
;
vendar:
milijon, misijon, karfijola
.
iu:
diumist
,
atrium, triumf, Livius
.
e
4
1.
V slovenščini sta se za zborni govor izoblikovala dva dolga po-
udarjena e: ozki e in široki e ; sicer imata oba isto glasovno osnovo, vendar
sta različna po izgovoru in slušnem vtisku; po tem ločimo pomene besedam
in oblikam, kakor kažejo nasprotja:
meča
meča, p e ta — p e ta ,
sedi
sedi
seli, tele
tele, želo
želo,
zato nam veljata za prava fonema;
a)
e
je visok sprednji glas, le malo nižji od
i: les, j ed, leseneti, vejevje,
sedi, steze, vesela;
razvil se je tudi v tujkah:
ep, etika, estet, portret, dine,
kateder, miter, reflek s ;
pred r se tako zoži, da se približa
i: mera, vera,
bera, terjati, perje, čer;
b)
e
je nizek sprednji glas; izgovarjamo ga z nezaokroženimi ustnicami
in s precej razprtimi čeljustmi; sprednji del jezika je rahlo vzdignjen proti
trdemu nebu:
eden, j ezik, pelin, metla, žena, sestra, teta, čelo, veslo, nesti,
derem;
v tujkah ga nahajamo večinoma le pred r:
amater, meter, afera,
era, ekspert, Homer, Severus;
c)
e
je sicer še nizek sprednji glas, le da je zaradi kračine manj izrazit:
čep, več, meč, cvek, otroče, trepet, obed
;
nahajamo ga navadno le v zadnjem
zlogu; v dvoglasniku
ej
se znatno zoži:
j ej
,
njej, imej, povej;
č) e
brez poudarka je srednji glas; izgovarja se z rahlo vzdignjenim
sprednjim delom jezika in je manj izrazit kakor poudarjeni
e: enak, edin,
veselje, peresa, zelje, nesrečneže
.
Za vse te različne glasove pišemo
e
brez razločevalnih znamenj; ta
postavljamo le takrat, kadar se hočemo izogniti dvoumnosti.
2.
Med
e
na koncu tuje osnove in domačim obrazilom, ki se z ač ela
s samoglasnikom, zapiramo zev z
j: kupe
kupeja, dine
na dineju,
bife
za bifejem, Dante
z Dantejem.
Tujkam ne zapiramo zeva med
e
in samoglasniki razen v poudarjeni
kočnici
-
eja:
ei:
reinkarnacija, deizem, kofein;
izvirni dvoglasnik izgovarjamo -eg-:
kaieidoskop
,
pleistocen, seizmograf;
vendar pišemo:
fidejkomis;
ee:
reelekcija, preeksistenca;
ea:
alinea, ideal, kreacija, oleander
,
realen;
vendar:
diareja, epopeja
,
ideja, livreja, matineja;
eo:
geograf, neonski, areopag, paleograf, reostat, teolog, teorija, leopard,
arheolog, neologizem
;