Črnra ti
174
da
črvaveti -im črviv postajati, črvavel -ela -o,
črvavenje -a s; črviv -a -o: ~ les,
črvivec -vca m črviv sad = črvivek -vka
m, črvivnik -a m bot., črvivost -i f =
črvina -e ž, črviviti -i se: sadje se črvivi
črvojed -eda -o: '^a miza, ~ o pohištvo,
črvojed -i ž: ~ je zašla v les, vse sama
črvojeden -dna -o črviv: ~ i tramovi,
črvojedina -e ž, Črvojedinast -a -o: ~
sad, ~ a lipa
čtivo -a s→ berilo, berivo
čučniti -nempočeniti
čud -i ž naravna lastnost, narava, tempe­
rament
čudak -a m, čudakinja -e ž, čudaški -a -o:
~ i ljudje, čudaštvo -a s
čudcn-dna-o: ~ a je ta, danes si nekam
~ o lep, ~ o opojen, čudnost -i ž
čudež -a m, čudežen -žna -o: ~ a zgodba,
čudežnik -a m, čudežnost -i ž
čuditi čudim se, čudeč -a -e se, čude se,
čudil -ila -o, čudenje -a s in čuditi -im
se 5 stal. poud.: temu, nad tem se Čudim
(
°to me čudi)
čudo-a 5, mn. tudi čudesa čudes: svetovno
narave; prisl.: ~ zlata, ~ a
močan, za ~ tiho, čez ~ lepo, ~ ljudi
je bilo; ni
da je zbolel; ni ~ a, da
je bolan, čudoma prisl., °čudapoln -a -o
[
~ifn~] čudovit, prečuden; čudovit -a -o,
čudovitost -i ž
čododelec -lea m, čudodelka -e ž, čudo-
delen -lna -o, čudodelnost -i ž, čudo-
delmk -a m, čudodelnica -e ž, čudo-
delstvo -a s >[-el-]
čuječ -eča -e gl. čuti
čuk -a m zool., čukec -kca m, čukati -am:
skovir čuka
čumeti -im čemeti, čumenje -a s
čumnata -e i izba, čumnaten -tna -o: '-^a
vrata
čustvo -a s, čustven -a -o [ston -], čustve­
nost -i ž, čustvovati -ujem, čustvuj -te!
čustvujoč -a -e, čustvoval -ala -o, čustvo-
vanje -a s
čut -a m: ~ za lepoto, ~ odgovornosti,
čuten -tna -o: ~ a narava, ~ o poželenje,
a predstava, ~ i rožički, —a brada­
vica, Čutnica -e ž živec, čutnost -i ž
poltenost, čutilo -a s organ za čut,
čutilen -lna -o [-ln-]
čutara -e i, čutarica -e ž
čuti čujem, čujoč -a -e in čuječ -a -e, čul
-
a -o 1. slišati; 2. bedeti: — pri mrliču,
gremo k mrliču čut; čuječ -eča -e prid.:
~ pes, čuječen -čna -o, čuječnost -i i
čutilo -a s gl. čut
čutiti čutim, čuti -ite! čuteč -a -e, čutil
-
ila -o, čutenje -a s in čutiti -im s stal.
poud.: ~ bolečino, ~ za koga, ~
s kom; boš že čutil, kaj se to pravi!
pes čuti tatu, ~ v sebi moč, ~ se močan,
bolan ali močnega, bolnega; čutljiv -a
-
o: ~ človek, čut^ivost -i Ž; čuteč -eča
-
e prid.: ~ človek
čuvati -am, ČuvajoČ -a -e, čuval -a -o,
čuvan -a -o, čuvanje -a s: ~ nad kom
→ varovati, paziti, braniti koga, ~ se
koga (°pred kom) →- varovati se; čuvaj
-
a m: nočni, lovski, poljski
čuvajka
-
e i, Čuvajski -a -o, čuvajnica -e f,
čuvar -ja m varuh
čvekati -am, čvekaj -ajte! čvekaje, čvekajoč
-
a -e, čvekal -ala -o, čvekanje -a s; čvek
-
eka m, čvekač -a m = čveka lo -a s =
čvekavt -a m, čvekav -ava -o, čvekavost
-
i ž, čveka -e ž
čvrleti -im, čvrleč -a -e, čvrlel -ela -o,
čvrlenje -a s: ptice so veselo čvrlele
čvrst -a -o in -o -i -e -a, prim. čvrstejši -a -e,
prisl. čvrsto in čvrsto : ~ človek, ~ a
voda, ~ les jeder, čvrstak -a m krepak
mož, čvrstost -i i = čvrstota -e ž;
čvrstiti -im, čvrsteč -a -e, čvrsti1 -a -o,
čvrstenje -a s
čvrš -a m grča v lesu, čvršast -a -o grčav
D
d [d* j de] m neskl. in de deja m |glas in i
črka\: mali d, veliki D, od d naprej,
začni z dejem
da pritrdilni prisl.:
tako je bilo do­
menjeno; tako, —, je bik) domenjeno;
tako je bilo domenjeno, ~
da vez. nasl. 0 v osebkovih odvisnikih:
res je, ~ ni zdrav; v predmetnih od­
visnikih: pričuj zanamcem, —smo padli
za svobodo; v prilastkovih odvisnikih:
strašno je spoznanje, ~ si zapravil
mladost; v časovnih odvisnikih: sam je