drosečen
222
edafon
dvosečen -čna -o: ~ travnik
dvosed -eda
m —
dvosedežnik -a
m \letalo\
dvosmeren -rna -o: ~ a cesta
dvosmuški -a -o:
sani
dvosnoven -vna -o: ~ i papir
dvosoben -bna -o: ~ o stanovanje
dvospev -eva
m
dvospolen -lna -o
[-
ln-]:
cvetovi, dvo-
spolnik -a
[-
ln-] m hermafrodit
,
dvo-
spolnica -e 2: riba
dvospolništvo -a
s
,
dvospolnost -i
[-
ln-] ž hermafroditizem
dvostaven -vna -o: ~ o knjigovodstvo
drostizen -zna -o
[-
staz-]: ~ o
kegljišče
drastičen -čna -o: ^ e kitice
dvostih -a
m
= dvostišje -a
s
dvostolpen -pna -o
[-
lp-]:
~ a cerkev, ~
Članek
dvostopen -pna -o: ^ i menjalnik
avt
.,
~ e
jermenice
tekst.;
dvostopenjski -a -o
[-
pənj-]:
~ i kompresor, navoj, študij
dvostran -a -o: ~ i konti,
~ o
čelo hiše,
dvostranski -a -o: ~ a pogodba,
~ o
veslo, dvostranost -i 2, dvostranstvo -a
s
dvostrankarski -a -o: ~ i sistem
dvostrok -oka -o: ~ e zvezde, ~ i portal
dvoškrgarji -ev
m mn. zool.
dvočtevilčen -čna -o
[-
lč-]: ~ o
število
dvotakten -tna -o: ~ i motor
dvotiren -rna -o: ~ a proga, politika,
dvotimost -i 2
dvotračen -čna -o: ~ i okraski
dvouh -a -o, dvoušec -šca
m
dvoumen -mna -o: ~ položaj, odgovor,
^ a vloga, dvoumnost -i 2, dvoumnež -a
m, dvoun\je -a
s
dvoastničnik -a
mbilabial
,
dvoustniški -a-o;
dvousten -tna -o: ~ a čaša
bot.,
dvo-
ustka -e
ž metljaj, metilj
dvovalenten -tna -o: —a skupina
kem.
drovaljen -ljna -o:
motor, ~ pralni
stroj
dvovišinski -a -o: ~ a bradlja
dvovladje -a
s duumvirat
dvovprega -e 2, dvovprežen -žna -o: ~ i
vitel, ~ voz = dvovprežnik -a
m
dvovraten -tna -o: ~ a limuzina
dvor h -a -o = dvovršen -šna -o, dvo-
vršnost -i 2
dvovrsten -tna -o: ~ i ječmen, ~ a harmo­
nika, ~ i suknjič, dvovrstnik -a
m bot.:
divji ~
\
ječmen]
dvozaklopen -pna -o:
fot.
~ a kamera
dvozborničen -čna -o: ~ o narodno za­
stopstvo
dvozemljak -a
m
dvozložen -žna -o: ~ a rima; dvozložnica
-
e
ž \beseda\
dvoznačen -čna -o, dvoznačnost -i 2, dvo-
znak -a
m
dvozoben -bna -o: ~ a motika, dvozobka
-
e 2
\
riba\,
dvozobnik -a
m:
obračalni
tekst.
dvozfn -a -o: ~ a pira,
pšenica =
dvozfnica
-
e ž
dvozveza -e
ž
dvozvezdje -a
s
dvoienec -nca
m bigamist
,
dvoženstvo -a
s
dvoživen -vna -o, dvoživka -e 2 |
žival,
letalo, tank
\,
dvoživkarstvo -a
s
dvožleben -bna -o: ~ i škripec, —i trakovi
Dzeos-a
m Zeus
Džakarta -e
Ž kr. i.,
džakartski -a-o
džamija -e
ž turška molilnica,
džamijski
-
a -o: ~ a veža
diem -a
m \marmelada\
džezva -e
ž,
džezvica -e
i : ~
za kavo
Džfingiskan -a
m \mongolski osvajavec
\,
Džingiskanov -a -o, džingislcumlfi -a -o:
~ a krutost
džip -a
m \motomo vozilo]:
ameriški ~
džrtngla -e
ž,
džungelski -a -o
[-
gəl-]
džanka -e
ž \kitajskajadrnica]
E
e
m neskl. ati e e
ja 1.
črka, znamenje za
razne vrste ejev in za polglasnik:
mali e,
veliki E; pri eju se ustavi; široki e,
ozki e, z ejem začni, 2.
glas.,
3.
oblika
izdelka:
železo
E ali E
železo
e
medm. izraža nejevoljo:
e, pusti me!
e
medm. izraža začudenje:
e, to pa, to
6
medm. za ustavljanje konj
eben
-
a
m bot.,
ebenov -a -o: ~ les =
ebenovina -e
ž ;
ebenovec -vca
m \drevo\
ebonit -a
m,
eboniten -tna -o: ~ a palica,
~ a plošča
ebuliometer -tra
m fiz., kem.,
ebulioskop
-
a
m fiz., kem.,
ebulioskopija -e 2
edafon -a
m bot. talna favna in flora,
edafski -a -o: ~ e razmere