f
233
falot
F
f
[
f*
/
ef] m neskl. ali
ef efa
m 1. črka:
veliki F, z malim f, začni z efom, do f
sem napisal;
2
.
glas.:
zapoj f, začni
pri f; 3. kos F
fasortski kos v obliki
črke F
Fabijan -a
m os. i.,
Fabijanov -a -o
Fabins -ia
m in
Fabij -a
m \strim. državnik\,
Fabijev -a -o, Fabijec -jca
m član
Fabijevega rodu,
fabijec -jca
m Fabijev
somišljenik
fabrika -e
ž in
fabrika -e
ž tovarna
,
fabriški
-
a -o
in
fabriški -a -o
tovarniški
,
fabričan
-
a
m tovarniški delavec,
fabričanka -e
2
,
fabrikant -a
m tovarnar,
fabrikat -a m
tovarniški izdelek
,
fabricirati -am
izdelo­
vati, izdelati
,
znč.
na debelo
,
na
hitrico
in površno izdelovati
,
fabriciranje -a
5
,
fabrikacija -e
2
izdelovanje
,
fabrikacijski
-
a -o: ~ a napaka, ~ i postopek
fabula -e
2
poet. basen, zgodba romana ipd.,
spl. izmišljena zgodba
;
fabulirati -am
pripovedovati,
p/es/z
zgodbo
,
fabuliranje
-
a s, fabulist -a m
kdorfabulira,
fabulistka
-
e
2
,
fabulistika -e
2
facialis -a m /ned.
gibalni obrazni živec
facija -e
2
,
nav. mn. facije -ij
geol.
facka -e
2
:
~ o primazati komu
fa erski
[
ferski]
-
a -o: ~ o podnebje,
Faerski otoki = Faerori
[
fero'ri]
-
ov m
/
wi., Faerci -ev
m mn. \prebivavci\
Faeton -onta
m gr. mit.,
Faetontov -a -o,
faetont(ov)ski -a -o, faeton -a m
lahka
visoka kočija >[fa-e-]
fafljati -am, fafljaj -ajte! fafljal -ala -o,
fafljanje -a
s
fagocit -a
m med. celica požiravka,
fago-
citoza -e
2
fagot -a m |glasbilo|, fagotski -a -o: ~ i
solo, fagotist -a
m
Faguet -a
[
fage
-
jaJ m \franc. literarni
zgodovinar
|, Faguetov -a -o: ~ i nazori,
faguetovski -a -o: —a kritika
Fahrenheit
[
farenhait]
-
a
m \nem. fizik\,
Fahrenheitov -a -o: ~ termometer
Faldon -a
m
|
Sokratov učenec\
Faidra -e 2
in
Fedra -e 2
gr. mit.,
Faidrin
-
a -o
in
Fedrin -a -o
fair
[
fer] neskl.: ~
igra
fajnsa
-
e ž
\
porcelan\,
fajansen -sna -o
*
fajfa -e
2
pipa, dvojka v šoli,
*
fajfen -fna
-
o:
tobak, ~ a cev, *fajfica -e
Žpipica,
fajfur -ja
m \pipa\,
*
fajfar -ja
m kdor pipe
dela, pipar, tudi strasten kadivec
fajgelj -glja
in
fajgeljna
[-
gəlj-] m,
fajgeljček
-
čka
m |lončna cvetica\
fakcija -e
2
opozicijska skupina, stranka
,
fakciozen -zna -o
rovarski, strankarski
,
hujskaški
,
fakcioznost -i
2
fakin
m težak
,
postopač, falot,
fakinski
-
a -o, fakinstvo -a
s,
fakinaža -e
2
fakir -ja
m \orientalski asket in čarovnik],
fakirski -a -o, fakirstvo -a
s
faksimile -a
m posnetek:
~ podpisa, roko­
pisa, faksimilirati -am
posneti,
faksimili-
ranje -a
s: ~
podpis, rokopis
fak t-a
m in
faktum -a
m dejanje, resnica
,
dejstvo; mn.
fakta fakt
s in
fakti -ov
m,
faktičen -čna -o
dejanski
faktor -ja
m činitelj, delovodja, opravnik
,
mat. množitelj in množenec:
obrestovalni
varnostni
~ v tiskarni, faktorski
-
a -o, faktorstvo -a
s
faktori ja -e
2
trgovska naselbina
v
kolonijah
faktotum -a
m za vsepripraven, desna roka
,
duša:
on je ~ v odboru, v hiši, pri delu
faktura -e
2
:
trgovska
~ pesmi, faktu­
ren -ma -o:
~ i
seznam, fakturirati -am,
fakturiranje -a
s,
fakturist -a
m,
faktu-
ristka -e
2
fakultativen -vna -o
[-
lt-] po izbiri, izbiri
prepuščen:
predmeti, fakultativnost
-
i[-lt-]ž
fakulteta -e
[-
lt-] ž oddelek vseučiliških
študij:
medicinska
fakulteten -tna -o
[-
lt-]:
~ a izobrazba, ~ i urad
falanga -e
2
bojni red, bojna vrsta, med.
prstni člen,
falangist -a
m španski desni­
čarski bojevnik,
falangističen -čna -o
falernski -a -o: ~ o vino = falemec -nca m
falirati -am
→ iti po zlu, propasti;
faliran
-
a -o
propadel: ~
študent, faliten -tna -o:
~ o podjetje, falitnost -i
2
fa los
-
sl
m in
falus -a
m med., poet., um.
zg. moški spolni ud,
faliČen -čna -o:
~ i kult
falot -a
m nagajivec, navihanec, slepar
,
hudobnež,
falotski -a -o
nagajiv
,
navihan,
sleparski, hudoben,
falotarija -e
2