fuCati
242
g ad
fucati -am, fucanje -a
s
|igra z gumbi ali
z denarjem]',
fuckati -am, fuckanje -a
s
fuga -e
ž gias. \skladba\y
fugaten -tna -o,
fugiran -a -o: ~ i slog; fugato -a
m glas.
f
u
hrer -ja m, f
u
hrerjev -a -o
>[fu'rer-]
fuj
medm.:
fej in
fuksija -e
ž \okrasna cvetlica
|, fuksijin -a -o
fuksin -a
m \barvilo\
fular-ja
m tekst, \apretirni stroj
,
blago\
fulminanten -tna -o
bleščeč
,
vžigajoč
fumarola -e
žy nav. mn.
fumarole -ol
geol.
fandament -enta
in
-
enta
m podlaga
,
temelj,
fundamentalen -lna -o
[-
l
n-]
osnoven
.
temeljen
;
fundirati -am
utemeljiti
,
ustano­
vit
i, fundacija -c i
ustanova
,
način
polaganja temeljev,
fundator -ja m mam-
novnik
,
fundatorica -c i
ustanoviteljica,
fundatorski -a -o
ustanovniški
fungirati -am
opravljatifunkcijo
,
fungiranje
-
a j
funkcija -e f
delovanje
,
opravilo:
telesnih organov,
v organizaciji,
besede v stavku, matematična
funkcijski -a -o: ~ a doklada, funkcio­
nalen -lna -o [-ln-7, funkcionalnost -i
f -ln-7 f, funkcionar -ja /n, funkcionarka
-
e i, funkcionarski -a -o, funkcionirati
-
am, funkcioniranje -a j: naprava dobro
funkcionira
dela, deluje
funt -a
m
1.
utežna mera
, 2.
denar,
funten
-
tna -o, funtnik -a m, funtnica -e ^
funt težka sveča
,
tehtnica na funte
furgon -a /n
tovorni voz za prtljago pri
osebnem vlaku
,
mrliški vozyavto
furija -e
ž burjast človek
,
vihravost
,
ne-
učakanost
,
razburjenost
,
furijast -a -o
Furlanija -e f, v ~ i, Furlansko -ega s, na
~em, furlanski -a -o, furlanščina -e i,
Furlan -ana m, Furlanka -e i; furlanka
-
e ž |sekirica za
obsekovanje drevja\
furnir -ja
m oplatica
,
op/a/, furnirski -a -o
oplaten,
furnirati -am
p!atitiy opiatiti,
fumiranje -a
s platenjey opiatitev,
fumi­
ren -ma -o: ~-a plošča
furunkel/^/7 -kla
mmed. tvor, tur,
furunku-
loza -e
ž med. tvoravostyturavost
futurizem -zma
m
|
um. snier\,
futurističen
-
čna -o: ~~o slikarstvo, futurist -a
m
futurum -a
m in
futur -a
m prihodnjik
,
futuren -ma -o: ^ a oblika
fuzija -e
ž strnitev
,
zlitje, spojitev
,
fuzio-
nirati -am, fuzioniranje -a
s
fužina -e i, fužinski -a -o, fužinar -ja
m
,
fužinarski -a -o, fužinarstvo -a
s
G
g
[
g* I ge] m neskl. in
ge geja
m
1.
črka
:
mali g, veliki G ; 2.
glas.
ga
Členek:
ta — pa pihne, to so — lomili,
še ~ bomo pili, dosti ~ nese, to smo ^
gabarden -a
m \blago\
Gabelsberger -ja
m os.
/.,
Gabelsbergerjev
-
a -o: '^a stenografija
>[-ls-]
gaber -bra
m:
beli ~ = gabrika -e z,
čmi
= gabrovec -vca
m:
kraški
gabrov -a-o: — les = gabrovina -e
ž
in
gabrovina -e
ž
;
gabrc -a
m
= gabrček
-
čka
m
= gabrič -iča m, gabrje -a
s
=
gabrovje -a
st
gabrinje -a
j
= gabričje
-
a
s;
gabrina -e
ž mlad gabrov gozd:
zelenje
~ e y
gabrik -a
m gabrov gozdič
;
gabrica -e
ž
= gabrovica -e
ž \sad\:
gabrast -a -o
raskav
= gabmat -a -o:
~ zid, —a bombaževina, doza iz '-'-ega
lesa; gabrščica -e
ž \jabolko\
gabez -a
m bot.y
gabezov -a-o: ~ čaj
gabiti -im: ne gabi mi jedi, ta jed se mi
gabi; gabljiv -a -o
Gabrijel
[-
et]
-
a
m,
Gabrijelov -a -o,
Gabrijela -e
i,
Gabrijelin -a -o
gabro -a
m geol. \kamnina\
gača -e i 1.
alp. globelytokava,
2.
drevesna
rogovila
,
rogelj
, 3.
teh. brtvilo, tesnilo',
gačast -a -o = gačnat -a -o
rogovilast
,
gačina -e
ž rogovila
,
gačen -čna -o:
alp.
~ i greben
gače gaČ
ž mn. belokranjske bele hlače
gad gada
m:
črni, kraški
piha kakor
britev reže ko
to so sami stari ^ je ;
odskočil je, kakor da ga je ~ pičil;
a rediti na prsih, ima '-^a v žepu
prazen žep
;
vsega ^ a ve povedati;
gadov -a -o: —a mast, ~ les
bot.;
Gadova peč; gadji -a -e: ~ a zalega,
seme, gnezdo, ~ i pik; ~ i zob,
~~i koren
bot.;
gadast -a -o: ~ blisk;
gadica -e f, gadovec -vca
m bot.y
gadišče
-
a
s =
gadovina -e i = gadina -e
ž
gadja luknja
;
gadovnat -a -o: ~ i kraji;
gadolovec -vca m, gadolas -asa -o