glasba
249
glaven
glasba -e
ž:
cerkvena, filmska, folklorna,
plesna, lahka, poskočna, instrumentalna,
vokalna
glasben -a -o
[
°glasbenJ
:
~ a
Sola, ura, kultura, ~ i vložek, Glasbena
matica, ~ a skrinjica, glasbenik -a
m,
glasbenica -e
t >[-bən-]
glasbeno- v
sestavi:
glasbenokritičen -čna
-
o; glasbenokulturen -ma -o; glasbeno-
pedagoški -a -o; glasbenoprosveten -tna
-
o; glasbenovzgojen -jna -o; glasbeno­
zgodovinski -a -o
>[-bən-]
glasbilo -a
s,
glasbilar -ja m, glasbilarstvo
-
a
s,
glasbilen -lna -o
[-
ln-]
glasbo- v
sestavi:
glasboslovec -vca
m,
glasbosloven -vna -o, glasboslovje -a
s
muzikologija
;
glasbotvoren -ma -o
glase
neskl. gl.
glaze
glasen -sna -o
in
glasen
[-
san] in
glasan
-
sna -o -i -e -a, glasnejši -a -e,
prisl.
glasno, glasnej(š)e: ~ o mišljenje, fantje
so precej ~ i
glasija -e
Žglazija
glasiti -im
in
glasiti -fm, glasi -ite! glaseč
-
a -e, glasil -a -o, glašenje -a
s:
ura glasi
tudi četrti; pesem se glasi, izkaznica se
glasi na ime; glasivec -vca m, glasivka
-
e
ž
1.
oseba, 2.
raza
vnetje glasivk;
glasilo -a
s:
~ stranke, politično,
literarno ~
glaskovati -ujem
črkovati
,
glaskoval -ala -o,
glaskovanje -a
s,
glaskovalen -lna -o
[-
ln-]:
^ a metoda branja
glasnik -a
m in
glasnik -a
m:
Slovenski ~ ,
glasnica -e
i,
glasniški -a -o, glasništvo
-
a
s,
glasnikovec -vca
m sodelavec
Glasnika
glaso- v
sestavi:
glasomer -a m; glaso-
slovje -a
s fonetika
,
glasoslovec -vca m,
glasosloven -vna -o: —i zakoni; glaso-
tvoren -ma -o; °glasovir -ja
m klavir
°glasom
predi, po:
° ~ zadnjih uradnih
poročil
po zadnjih uradnih poročilih
glasova ti -ujem, glasoval -ala -o, glasovanje
-
a
s: ~
za koga, z večino, glasovavec
-
vca
m,
glasovavka -e
Ž,
glasovalen -lna
-
o [-ln-]:
~ i stroj, ~ a pravica
glasoven -vna -o
in
glasoven -vna -o: ~ i
organi,
spremembe; ~ i obseg
obseg
glasu,
~ a lestvica, ~ a višina, ~ i govor;
glasovnica -e
ž,
glasovje -a
s glasovni
sistem
;
glasovnogovoren -ma -o: ^ a
metoda pri pouku gluhonemih
glasovit -a -o
→ sloveč
,
na glasu
Glaube r -ja m, Glauberjev -a -o: ^ a sol
Glaukos -ka
m
|
gr. kipar],
Glaukov -a -o
glava
-
e in -e ž:
bistra, puhla, prazna,
učena, modra, zvita, trda, zmešana,
mrtvaška
~ me boli, ~ o mi bo
razneslo, na ~ o dati klobuk, ~ o položiti
na blazino, ~ o povesiti, vzdigniti; vino
gre v ~o , od nog do
nov, ta nima
ne ^ e ne repa, na ~ i ima rut ob ~ o
dejati, z ~ o plačati, /^o vzeti,
~ o
na
prodaj nositi
tvegati,
gre mu za ~o,
~ o stavim, ~ o izgubiti; ~~e stikati;
kolikor glav, toliko misli; ima dela čez
~o , čez ~ o zrasti, ~ o si razbijati,
~ o
si treti →*
beliti;
na ~ o pasti, v ~ o
vtepati, v
~ o
si vtepsti, dela z —o,
biti svoje ^-e, to mu ne gre v ~o ;
z ~ o skozi zid; kdor nima v ^ i, ima
v petah; ~ o zmešati, brez
biti;
ne ve, kje se ga ~ drži; za živo
ne; dobre
je, biti odprte ~e, biti
počasne ^ e , imeti ~ o za računstvo, na
pravem koncu (nasajeno); iz ~ e znati,
on je ~ zarote; pet glav živine; zelnata
solata gre v
dela ~ e; dve
čebule; ~ pisma, kladiva, stebra, žeblja,
vijaka, sladkorja; ~ lista
tisk.;
pasja,
petelinova, kačja, kurja, adamova .—
bot.
glavač -a
m: ~
ima veliko glavo, ne­
ugnani prekucijski ~ i; tisti rklji so
presneti ~ i; metulj
kit
tudi
nakovalo, odsekana veja z grčo na koncu
;
~ je ptič iz družine dleskov in rastlina
iz družine osatov; prod ~ je iz okroglega
debelega kamenja; glavača -e f: ~ je
velika glava ali ženska s tako glavo, tudi
želva; glavačica -e
ž \vinska trta\;
glavačevski -a -o: ~ a betica
glavan -ana m
velika glava in človek s tako
glavo; škis pri taroku;
glavana -e
i
ženska z veliko glavo:
sova sinici ~
pravi; glavanica -e
Ž \lasulja\;
glavanja
-
e
ž poleno z debelim koncem
glavar -ja
m:
deželni, okrajni
glavarjev
-
a -o: ~ a žena = glav^rica -e f, glavar-
ski -a -o: ~ i opravki, glavarstvo -a
s:
okrajno
glavariti -im
biti glavar
glavarina -e
ž davek na glavo
glavat -ata -o: ^ o zelje, ~ i vijak, glavatec
-
tca m: lan ~ , glavatica -e f 1.
sadika
solate, 2. postrv;
glavatost -i
Ž
glaven -vna -o 1. ~ a uš; 2.
poglaviten*
v ~-em, to je ~o , ^ i dobitek* problem,
dedič, ravnate^; M stan, ~ i števnik,