h
273
Ham
H
h
[
hə I ha] m neskl. ali
ha haja
m
1
.
črka:
mali h, z velikim H; 2.
glas in nota [ha]
m neskl.:
pri h si zgrešil
h
predi pred g in k
(
°k): h glavi, h gozdu,
h kovaču, h konju, h Croceju
[
h kročeju]
ha
medm.; zaznamuje tudi smeh:
baha!
hahaha!
Haag
[
hag]
-
a
m \nizozemsko mesto],
iz
a, v —u; haaški -a -o: ~ a konferenca,
o razsodišče
Habakuk -a m |
svetopisemski prerok
|,
Habakukov -a -o
habanera -e
ž\ples\;gl. tudi
Havana
habat -a
m smrdljivi bezeg
,
habatov -a -o,
habatovje -a j
>[hab-
/
h*b-]
habati -am
pehati,
habaj -ajte! habal -ala-o,
habanje -a
s:
z rogovi, s pestjo, s komol­
cem —; habniti habnem, habni -ite!
habnil -ila -o, habnjen -a-o
in
habniti
-
nem
s stal. poud.,
habalo -a s, habač
-
a
m >[hab-
/
həb-]
habilitacija -e
ž usposobitev za predavanja
na visokih šolah
,
habilitacijski -*a -o: —o
delo, habilitirati -am: — se za kaj
habit -a
m \službena, zlasti redovna obleka
|
habiti -im, habljenje -a
5
:
bolezen me habi;
habeti -im
star. pešati
habitualen -lna -o
[-
ln-] navaden
,
pogost
,
občasen
,
ponavljajoč se:
—«
bolezni;
habitualnost -i
[-
ln-] ž privajenost,
habi-
tus -a
m fil. stalno duševno razpoloženje,
med. telesni ustroj
Habsburg -a
m,
habsburški -a -o, Habsbur-
žan -ana
m
,
Habsburžanka -e
ž;
Habs-
burgovec -vca
m,
habsburgovski -a -o
haca ti -am
težko
,
okorno hoditi*
hacaj -ajte!
hacal -ala -o, hacanje -a
s:
medved
haca; hacalo -a
s znč.
hadeoda -e
ž,(špansko) posestvo, kmetija
,
farma
Hacquet -a
[
aki -ja] m \naravoslovec\t
Hacquetov -a -o: —a ulica
Hades -a
in
-
da
m grški bog podzemlja in
podzemlje
;
Hadov -a -o: —o kraljestvo,
had(ov)ski -a -o
Hadrianus -na
m in
Hadrijan -a
m
|
rimski
cesar\
,
Hadrijanov -a -o
hadži -ja
m romar
v
sveto mesto (Meko pri
muslimanih, Jeruzalem pri kristjanih)
Ha fis -a
m \perzijski pesnik],
Hafisov -a -o
hagiografija -e
ž življenjepisje svetnikov
,
hagiograf -a m, hagiografski -a -o
hahlja ti -am, hahljaj -ajte! hah^al -ala -o,
hahljanje -a
s:
voda hahlja iz luknje, —
se
glasno se smejati
,
hahljav -ava -o,
hahljavec-vca
m,
hahljavka -c i, hahljalo
-
a
s; gl. tudi
kahljati
Haironeja -e
ž
|
gr. mesto\
,
haironejski -a
-
o:
i lev
Haiti -ja
m
|
država in otok
v
Velikih
Antilih
|, haitski -a -o
hajdi, hajdiva -ita -imo -ite!
medm.:
na
delo! —z menoj!
hajduk
-
slju
:
Veljko, —a Veljka, hajdu­
kov -a -o, hajduški -a -o, hajdukovati
-
ujem, hajdukovanje -a
s
hajka -e
ž gonja, pogon
,
lov, napad
;
hajkati
-
am
goniti., preganjati, loviti, poditi
,
hajkanje -a
s
hahi -e
ž:
tovarniška —
dvorana
halja -e
ž:
domača —, — do peta, zavit
v —o, ogrniti -—o, haljica -e
Ž, tudi bot.,
haljast -a -o
Halkidika -e
ž
|
gr. polotok
|, halkidiški -a
-
o: —i breg
hali
[
hol]
-
a
m hotelska veža
Halley
[
halej]
-
a
m \astronom\,
Halleyev -a
-
o: —komet
Hallstatt
[
halštat]
-
a
m \mesto\,
hallstatski
-
a -o = halštatski -a -o: —a doba
halo
medm.;
halo -ja
m hrup, direndaj:
takega —ja pa še ne!
halogen -a -o
kem.:
e prvine = haloidi
-
ov
m mn.,
haloiden -dna -o, halogeni
-
ov
m mn.
haloza -e
ž goščava, gostplevel,
haložje -a
s,
haloga -e
ž bot
.
Haloze -oz
ž mn.,
v —ah; haloški -a -o:
o vino; Haložan -a ut, Haložanka -e
ž
,
haložan -a
m vino iz Haloz
halucinacija -e
ž čutna prevara, privid
,
halucinirati -am
imeti halucinacije,
halu-
cinatoričen -čna -o
halva -e
[ -
lv-] ž turški med
Ham -a
m
|
svetopisemska oseba\,
Hamov
-
a -o: — potomec = hamit -a
m,
ha-
mitski -a -o: —i jeziki, —a jezikovna
skupina, hamitščina -e
Ž \jezik\
Slovenski pmvopi«* — 18