hukati
286
Iberi
hukati -am, hukanje -a
s:
v roke (si)
huk -a m, hukniti -nem
huligan -a
m \mladoleten malopridnež, iz-
gubijenec\
,
huliganstvo -a
s
buJiti -im
sklanjati
,
pripogibati
,
huljenje -a
s :
konj huli ušesa, mačka se huli, hulež
-
a m, hulivec -vca
m
haman -a -o
človeški
,
plemenit
,
blag:
~ o
ravnanje, ~ a medicina; humanost -i
ž
= humaniteta -e
Ž človečnost
,
humani-
taren -ma -o
človekoljuben:
a usta­
nova, humanitamost -i
ž
humanizem -zma
m:
socialistični —, huma­
nist -a m, humanistka -e i, humanističen
-
čna -o: ^ a doba, ~ a izobrazba,
gimnazija
humbug -a
m→ prevara, slepilo
,
sleparstvo
,
goljufija
Hume
[
hjum]
Huma
m
|
angl. filozof
|,
Humov -a -o
hmnor -ja m: zdrav
obešenjaški
humorist -a m, humoristka -e i, humo­
rističen -čna -o, humoreska -e
ž
humns -a
m rodovitna prst
,
sprstenina
,
črnica;
humusen -sna -o: ~ a plast,
humozen -zna -o: ~ a zemlja ima veliko
humusa
Huni -ov m
mn. \mongolsko pleme\
,
hunski
-
a-o:
vpadi
hunt-a m |
voziček v rudniku
|
hupa -e
i trobljapri avtomobilu
,
hupati -am,
hupanje -a
s
,
hupkač -a m
zool.
huri
medm.:
sprejeli so ga s trikratnim ~
hmiska -e
ž mit. devica v muslimanskem
raju
Hurond -ev
m mn. \severnoameriški indi­
janski rod
|, huronski -a -o: Huronsko
jezero,
~ o
vpitje
divje
,
divjaško
Hus -a
m \češ. reformator\
,
Husov -a -o:
črke; husit -a m, mn. husiti
in
husitje-ov, husit(ov)ski -a -o:
vojske,
husit(ov)stvo -a
s
huš(k)niti
-
nem
prhniti
,
šiniti
:
~ mimo
okna
huzar -ja m |konjik| : služiti pri ~jih,
huzarski -a -o: ~ i polk
hvala -e f: lastna ~ se pod mizo valja;
~ ! ^ lepa! -—1vam! še ~ mi ni rekel,
^ o peti, dajati komu, ~ o vedeti komu
za kaj, ~ o dolžan biti komu; sama ~
ga je, v
šteti komu kaj; hvalevreden
-
dna -o
→ hvale vreden
,
hvalen
,
hvale-
željen -ljna -o →*
hvale željen
,
hvale-
željnost -i
ž→ hvale željnost;
°hvalospev
-
eva
m hvalnica
hvalen -lna -o: ~ a prizadevnost; hvalnost
-
i
ž;
hvalnica -e
ž hvalilna pesem
,
hval-
ničen -čna -o
>[-ln-]
hvaležen -žna -o: ~ človek,
~ o
blago
dobro
,
trpežno
, '—
ega
ali ~
se pokazati,
~ biti komu za kaj, hvaležnost -i
ž
hvaličiti -im, hvaličenje -a
5
,
hvaličav -a -o,
hvaličavec -vca m, hvaličavka -e i,
hvaličavski -a -o
hvalisati -am, hvalisanje - a s→-
hvaličiti
hvaliti hvalim, hvali -ite! hvaleč -a -e,
hvalil -ila -o, hvaljen -a -o, hvaljenje -a
s
in
hvaliti -im
s stal. poud.:
-—
koga
čez mero, na moč, ~ koga za kaj,
~ učenca zaradi vztrajnosti, ne hvali
dneva pred večerom, ~ komu kaj, vsak
berač svojo malho hvali, — se s čim,
dobro blago se samo hvali; hvalivec
-
vca m, hvalivka -e f, hvalivski -a -o,
hvalilen-lna -o
[-
ln
-
],
hvalilnost
-\[-
ln
- ]
ž
Hvar -a m 1.
otok:
na ~ u , s ^ a , 2.
mesto:
v ~ u , iz ~ a , hvarski -a -o
hvošč -a
m bot.
Hyde
Park
[
haid park]
Hyde Parka
m
\
park v Londonu\
I
i
m neskl. in
i ija
m \črka\:
z malim i
ali
ijem, z velikim I; ijevski -a -o: ~ e
osnove
osnove na
-/;
postaviti piko na i
dokončati
,
do konca dognati
i
medm. nejevolje
,
razburjenosti:
i, saj ni
vredno! i, zdaj pa še to! i, kjer si vzel!
i
nasl. medm. radovednosti in začudenja:
i kaj pa delaš? i kam pa greš! i no, pa
naj bo!
i
medm. slutnje
,
suma in dvoma:
i, ti nekaj
skrivaš! i, tole pa ne bo res! i, ne vem
i
nasl. vez. idi poud. prisl. → in
,
celo, tudi;
i — i
nasl. vez. (brez vejice) lit. → tako
kakor
ibar -bra
m \reka\,
fbrski -a -o: ~ i bregovi;
ibar -bra
m =
ibarica -e
ž \cigareta\
Iberi -ov
m mn. ali
Iberci -ev
m mn.
\
nekdanji narod na Pirenejskempolotoku
\,