Poudarek
30
§ 2 9—32
9.
Izpeljanke na
-
išče
se čedalje pogosteje poudarjajo na priponi; od
tod dvojnice:
repišče
repišče, krompirišče
krompirišče, zelišče
zelišče, grabljišče
grabljišče, lopatišče
lopatišče.
10.
Priponi
-
et, -ot
poudarjamo:
trepet trepeta, drget drgeta, šepet
šepeta
;
ropot
ropota, klopot klopota,
život
života.
11.
Tujke na
-
ent
imajo v stranskih sklonih srednji e(v besednjaku
ga pišemo
e
):
abiturient
-
enta, prezident -enta, abstinent -enta, koncipient
-
enta.
Redke izjeme so nekatere ljudske tujke, npr.
cement -enta, testament
-
enta.
Pridevniki
30
1.
Enozložni pridevniki imajo povečini premični poudarek, vendar
samo v nedoločni obliki:
oba sta še mlada : mlada dva sta gospodarja
;
poudarek se premika samo v im. in tož. vseh števil. Poleg oblik s premičnim
poudarkom so v navadi tudi oblike s stalnim poudarkom:
mlad mlada
-
o -i -e -a
in
mlad -a -o ; star stara -o -i -e -a
in
staro -i -e -a.
Številni so tudi
dvozložni pridevniki s premičnim poudarkom; to so pridevniki na
-
en, -ek.
Večina med njimi poudarja oblike na trojen način:
a)
droban drobna drobno, grenak grenka grenko;
b)
droben drobna drobno, grenek grenka grenko ;
c)
droben drobna drobno, grenek grenka grenko.
2.
Pridevniki s polglasnikom v korenu imajo končniški poudarek:
təman təmna -o
ali -
o, mədəl mədla -o
ali
-
o.
V stranskih sklonih se poudarek
navadno premakne na osnovo:
temnega
.
Korenski poudarek se je po tej
poti že precej uveljavil v vseh sklonih, zato se ti pridevniki lahko sklanjajo,
kakor da bi imeli stalni poudarek na osnovi:
tenmi təmna -o -ega.
Ta je
zmeraj kratek.
3.
Kadar so pridevniki na
-
iv
in
-
ljiv
poudarjeni na priponi, imajo
v SP v im. edn. m dolg poudarek:
lažniv, črviv, plesniv, ušiv; ubogljiv,
nezaupljiv, pohujšljiv, zamerljiv
.
4.
Poudarjena i in
u
v zadnjem zlogu zloženk sta dolga:
lahkokril,
lahkoživ; dolgouh, trdokljun.
Zaimki
31
Kazalni zaimek
ta ta to
ima dvojno poudarjanje:
tega temu tem teh
ali pa
tega temu tem teh.
Glagoli
32
1.
Glagoli četrte vrste so glede poudarjanja zelo različni. Razmeroma
malo je takšnih, da v vseh oblikah brez izjeme obdržijo poudarek na
osnovi:
misliti
,
meriti, obesiti
,
škoditi praviti.
Močna je skupina glagolov,
ki imajo obojno poudarjanje: ali premični poudarek ali pa poudarek na